""سال جهش تولید""
قوانين

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ،معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی تهران.                 لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها  . تهران ، نشر توسعه ایران ،1387 ،(122 ص).مصور.جدول.

 

 

در این کتاب :  تمام قوانین و مقررات ملی ساختمان در رابطه با تاسیسات بیان گردیده است.

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ،معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی تهران.                 الزامات عمومی ساختمان  . تهران ، نشر توسعه ایران ،1387 ،(78 ص).مصور.جدول.

 

در این کتاب  تمام قوانین و مقررات ملی ساختمان در رابطه با الزامات عمومی ساختمان بیان گردیده است.

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ،معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی تهران.                 علائم و تابلوها  . تهران ، نشر توسعه ایران ،1387 ،(78 ص).مصور.جدول.

 

در این کتاب  تمام قوانین و مقررات ملی ساختمان در رابطه با علائم و اعلانات ساختمان بیان گردیده است.

 

© tvto-itc.ir . All rights reserved.