""سال جهش تولید""
مديريت

 هال ،ادوارد توئیچل، بعد پنهان .ترجمه منوچهر طبیبیان . تهران ، دانشگاه  تهران ،1384 ،(265 ص).مصور.جدول .نمودار.

 

در این کتاب  محور اصلی بحث ، فضای شخصی و اجتماعی و درک انسان از آن می باشد و به مباحثی چون فرهنگ بعنوان پدیده ارتباطی –درک فضا – فضای دیداری – هنر بعنوان کلید ادراک انسان – زبان فضا – مدل های همجواری – شهر ها و فرهنگ  و همجواری ها و آینده بشر می پردازد.

قنبری،برات . آزاد سازی و خصوصی سازی در بخش مخابرات . تهران ، آفتاب گرافیک ،1383 ،(205 ص).جدول.نمودار.

 

در این کتاب  مجموعه ای از اطلاعات در راستای اجرای صحیح خصوصی سازی در بخش مخابرات در کشور را در اختیار دست اندرکاران می گذارد.

حبیبی،محسن . از شار تا شهر :تحلیلی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تاثر . تهران ، دانشگاه تهران ،1378  ، (252 ص).مصور.نقشه.

 

در این کتاب  آنچه مراد است تحلیل فرایندی است که از گذشته دور و نزدیک ما را از شار به شهر رسانده است و آینده این دگرگونی را نیز رقم خواهد زد .بازگشت  به تاریخ  به معنای  منجمد شدن در آن و تفسیر  آن نیست  بلکه  تحلیل    و   جمع بندی آنست.

کوجیما،اوسامو . تاریخ حسابداری . تهران ، نوپردازان ،1385 ،(267 ص).

 

در این کتاب  در رابطه با مباحث تاریخ دفترداری که بخشی از حسابداری است  موضوعات مستند و کاربردی آورده شده است.

شاه حسيني ،علي . نوآوري و كارآفريني  . تهران ، آيي‍‍ژ ،1388 ،(208 ص).نمودار.

 

این کتاب   در راستاي تبيين كارآفريني و نوآوري در سازمان هاي كشور ،نخست به اهميت موضوع پرداخته و مفهوم و تعاريف را مطرح مي سازد و نقش خلاقيت در كارآفريني و مراحل فرآيند خلاقيت را توضيح داده ا ست.

شاه حسيني ،علي . كارآفريني  . تهران ، آيي‍‍ژ ،1385 ،(314 ص).نمودار.جدول.

 

در این کتاب  مولف سعي كرده است از جوانب مختلف ،كارآفريني را مورد نظر قرار دهد و جواناني كه تصميم به كسب و كاري آزاد دارند ،مفيد واقع شود.

ريچارد، رايت . جهاني شدن و كارآفريني . ترجمه علي شاه حسيني . تهران ، آييژ ،1367 ،(288 ص).مصور.

 

 

این کتاب  به بررسي مديريت شركت هاي چند مليتي – مديريت و نوآوري در كسب و كارهاي خرد –برنامه ريزي استراتژيك و جهاني شدن كارآفريني مي پردازد.

شاه حسيني ،علي . كارآفريني در عمل  . تهران ، آيي‍‍ژ ،1388 ،(232 ص).مصور.

 

این کتاب  در برگيرنده موضوعات كاربردي در حوزه كارآفريني مي باشد از جمله : كارآفريني بين المللي –طرح تجاري- تامين سرمايه – كسب و كار هاي خانگي – كارآفرينان و مسائل اخلاقي و اجتماعي .

 

© tvto-itc.ir . All rights reserved.