سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ایوبی محسن حسین 0880187344 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217 _ 100 قم 1397/12/08 قبول  
حاتمی وحید محمد 1539 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 80 80 قم 1397/12/08 قبول  
آزادفلاح محمد علی اکبر 469 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 85 97 قم 1397/12/08 قبول  
حاتمی وحید محمد 1539 پداگوژی PD-159 86 92 قم 1396/12/16 قبول اصلاحیه
ممیز فریده فضل اله 1292 آشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی FO-127 _ 91 قم 1397/12/15 قبول  
حجتی زاده حسن محمد 3878 تولید تراریوم FO-158 76/70 95 قم 1397/12/15 قبول  
مقصودی احمد برات اله 1238 شبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار Factory I/O PE-345 _ 100 قم 1397/12/15 قبول  
فدایی علی روح اله 3172 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 87 قم 1397/12/15 قبول  
قهرمانی مهدی محمد 6342 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 87 قم 1397/12/15 قبول  
قاسمی واشوری اعظم اروج علی 768 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 90 قم 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.