سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رحیمی نژاد حیدر مولود 661 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 92/50 95 کردستان 1397/12/08 قبول  
سرومیلی عبدالرضا نورالدین 29 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 90 94 کردستان 1397/12/08 قبول  
طهماسبی فرزاد فرامرز 263 آشنائی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای FO-150/1 90 98 کردستان 1397/12/08 قبول  
سیدی ارشد محمد خالد 11181 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 100 87 کردستان 1397/12/08 قبول  
رضائی مرتضی حسن 9877 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 97 کردستان 1397/12/08 قبول  
زردویی جبرئیل اسماعیل 3 خراطی WO-506 _ 95 کردستان 1397/12/08 قبول  
زارعی محمد سیف اله 200 سیستمهای امنیت الکترونیک (دوربین مدار بسته) EL-806 96 _ کردستان 1397/12/08 قبول  
رجبی فخرالدین محمد 1716 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 80 86 کردستان 1397/12/08 قبول  
رحمان وند قادر احمد 932 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 100 95 کردستان 1397/12/15 قبول  
حاجی پیروتی ابوبکر سلطان 496 سیستم های سرد کننده تجاری سطح 2 IN-209 80 85 کردستان 1397/12/15 قبول  
حسینی محمد سید نجم الدین 16443 شبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار Factory I/O PE-345 _ 90 کردستان 1397/12/15 قبول  
محمدی کمال محمد 197 متره و برآورد UB-327 83/30 97 کردستان 1397/12/15 قبول  
ویسی عبداله فیض اله 453 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 85 کردستان 1397/12/22 قبول  
ناصری کامران احمد 3720526712 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 89 کردستان 1397/12/22 قبول  
زندی بهاء الدین محمود 20 ایمنی در پروژه های عمرانی (مقدماتی) UB-424 80 _ کردستان 1397/12/22 قبول  
اسدی بیژن ولی 837 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 98 کردستان 1397/12/22 قبول  
حمیدی سیروان رئوف 5248 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 98 کردستان 1397/12/22 قبول  
خورشیدی افشین سیف اله 40 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 100 کردستان 1397/12/22 قبول  
زردویی جبرئیل اسماعیل 3 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 100 کردستان 1397/12/22 قبول  
رحیمی نژاد حیدر مولود 661 پیونددردرختان میوه FO-024 100 98 کردستان 1397/12/22 قبول  
محمدیان فاطمه محمد علی 887 تکنولوژی تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی ( غیر حضوری ) EL-102/3 97/50 _ کردستان 1397/12/22 قبول  
ایل بیگی پور عدنان صمد سامیه 3720121348 جوشکاری تیگ برروی فولاد ساده کربنی ( -Module T2-2 WE-016/2 _ 85 کردستان 1397/12/22 قبول  
رحیمیان افشین کیکاوس 5792 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری) UB-413 _ 93 کردستان 1397/12/22 قبول  
محمدی استیره محمد 122 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 95 _ کردستان 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.