سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفند 97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
خواجه علی غزاله محمدرضا 1462 MTCNA : Mikro Tik Certified Network Associate IT-430 _ 93 چهارمحال وبختیاری 1397/12/08 قبول  
حسینی سیده سکینه فرامرز 75 پداگوژی PD-159 76/70 91 چهارمحال وبختیاری 1397/12/08 قبول  
محمدی مقدم فرزانه حسین 215 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 100 چهارمحال وبختیاری 1397/12/08 قبول  
ابوطالبی چالشتری حانیه منصور 62 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 93 _ چهارمحال وبختیاری 1397/12/15 قبول  
کریمیان قهفرخی نرگس رجبعلی 1592 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 90 _ چهارمحال وبختیاری 1397/12/15 قبول  
خسروی هاشم شیرزاد 48 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 93 چهارمحال وبختیاری 1397/12/15 قبول  
خلیلی مفرد داود عبدالکریم 2714 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 93 چهارمحال وبختیاری 1397/12/15 قبول  
سلیمانی صابر زهره صفرعلی 66 مبانی رنگ WO-081 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1397/12/15 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.