سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردين 1398نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مسلمی علی ابراهیم 1566  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 90 زنجان 1398/01/21 قبول  
باقری بهاره محمدرضا 21624 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 75 _ زنجان 1398/01/21 قبول  
اوجاقلو سکینه محمد حسین 155 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 92 زنجان 1398/01/28 قبول  
محمدی سیده زهرا سید شریف 312 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 زنجان 1398/01/28 قبول  
قاسمیان ثریا رضا 429 پداگوژی PD-159 45 87 زنجان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
قزلباش حسین رضا 8909 پداگوژی PD-159 75 84 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
صراطی حنانه جمال 4270070544 پداگوژی PD-159 84 95 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
رازفر علی ابوالحسن 47 پداگوژی PD-159 75 80 زنجان 1397/12/15 قبول تعیین صلاحیت مربیگری-اجرا در استان
محمدی زینب محمدعلی 175 پداگوژی PD-159 78 95 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
اوجاقلو سکینه محمدحسین 1553 پداگوژی PD-159 81 90 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
مرادی رقیه علی 66 پداگوژی PD-159 96 87 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
نصیری سمانه اصغر 139 پداگوژی PD-159 100 95 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
معروفخانی خدیجه ناصر 237 پداگوژی PD-159 81 83 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
بیگدلو سمیه شهبازعلی 4977 پداگوژی PD-159 87 98 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
کرمی امید رضاعلی 4270204974 پداگوژی PD-159 93 87 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
بهرامی راد نادر عبداله 507 پداگوژی PD-159 93 100 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
عباسی حسن نشانعلی 3980 پداگوژی PD-159 60 90 زنجان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
دشتکی رحیم صمد 454 پداگوژی PD-159 63 87 زنجان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
طاهری میثم مختار 4270098066 پداگوژی PD-159 72 92 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
دوستانی رامین علی رضا 53 پداگوژی PD-159 70 95 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
احمدی پور سیده ناهید سید عباس 15066 پداگوژی PD-159 72 94 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
جعفری ژیلا ابراهیم 13575 پداگوژی PD-159 93 95 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
رجبی حبیبه عبدالاحد 920 پداگوژی PD-159 96 97 زنجان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
بیگدلی هادی مالک اژدر 5 مولد قدرت 1 AT-318/1 80 95 زنجان 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.