سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
انتظاری رسول محمدحسن 4602 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
آهنگرانی محمدعلی عیسی 3 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
جعفر نیا ساسان علی رضا 449 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
رضوی سید سعید سیدعلی 3855 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
سلیمانی مقدم جواد دوست محمد 64 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
شایگان مقدم افسانه علی اصغر 12 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
شوقی لائین بهمن جلال 430 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
شیردل زهرا غلامحسین 139 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
عباسیان محمد علی اصغر 1084 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
عرب تیموری ظاهر عبدالحسین 689 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
قدمیاری محمدجواد محمداسماعیل 25 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
مجیری طهرانی خدیجه جواد 202 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
محمدی موسوی بی بی مریم سید محمود 947 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
نجیبیان علی اکبر حسین 115 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 خراسان رضوی 1398/07/10 قبول اجرا در استان
انزوایی آزاده هاشم 18 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان
پرتوزان قدیر کریم 306 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان
درویشی افسانه محمود 1406 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93 93 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان
شیردل زهرا غلامحسین 139 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 94 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان
غلامی طرقبه مهدی عباسعلی 5332 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان- تعیین صلاحیت مربیگری
کسایی میترا علی 2146 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان
محمدی مقدم حسین محمدعلی 947 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 94 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان
مهری زهرا حسن 668 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان
یعقوبی رضوان گل محمد 37 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 94 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اجرا در استان
اسماعیل زاده علیرضا عبدالحسین 3701 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 93 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
بهادری کمیجانی مجید محمدعلی 1041 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 94 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
جعفرنیا ساسان علیرضا 449 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 100 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حسینی سیدمحمد سیدطها 520 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 82/50 92 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حسینی قصر زهره سادات سیدعباس 1097 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 97 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حیدری ندا محمود 36023 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 97/50 100 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
صالحی پارسا معصومه علی اکبر 42178 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
صیادی لطف آبادی فرانک گل محمد 3733 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
مقیسه مریم محمدقاسم 198 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 87/40 91 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
میرجلیلی امین علی اصغر 488 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 95 93 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
اسماعیل زاده علیرضا عبدالحسین 3701 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 94 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حسینی تبار سیده مرضیه سید غلام رضا 66 کار آفرینی مقدماتی PD-206 82/50 95 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حیدری ندا محمود 36023 کار آفرینی مقدماتی PD-206 82/50 100 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
شمس آبادی مریم محمدرضا 2521 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 97 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول آزمون مجدد
صانعی ملکی مسعود محمد 38 کار آفرینی مقدماتی PD-206 82/50 95 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
طرزی رودی زهرا غلامرضا 13 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 92 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
غزنوی حسین علی 377 کار آفرینی مقدماتی PD-206 82/50 100 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
فتحی سمیه هادی 452 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 94 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
قصاب زاده محبوبه محمدصدیق 8763 کار آفرینی مقدماتی PD-206 75 93 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
محمدی اکبری هاشم محمدحسین 796 کار آفرینی مقدماتی PD-206 87/50 96 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
یکتا زهره مختار 41 کار آفرینی مقدماتی PD-206 72/50 95 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول اجرا در استان
اسدی فاطمه عزیزاله 20 پداگوژی PD-159 87/50 94 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
برات زاده رضا عیسی 6 پداگوژی PD-159 82/50 95 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
بلوک زری خیرمحمد 11880 پداگوژی PD-159 77/50 94 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
حسن پور طاهره حسن 19 پداگوژی PD-159 90 97 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
درویشی افسانه محمود 1406 پداگوژی PD-159 82/50 96 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
رحیمی سمیه حیدر 10144 پداگوژی PD-159 87/50 95 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
سروری یدکی رضا عبدالرضا 550 پداگوژی PD-159 70 92 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
شایگان مقدم افسانه علی اصغر 12 پداگوژی PD-159 75 96 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
شمس آبادی مریم محمدرضا 2521 پداگوژی PD-159 70 100 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
شیردل زهرا غلامحسین 139 پداگوژی PD-159 80 92 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
صدیقی سمیه حسین 100905 پداگوژی PD-159 87/50 95 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
فاتحی فاطمه غلامحسن 5220137115 پداگوژی PD-159 77/50 94 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
محدثی مجید غلامحسین 1472 پداگوژی PD-159 87/50 95 خراسان رضوی 1398/09/20 قبول اجرا در استان
انزوایی آزاده هاشم 18 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 غ _ خراسان رضوی 1398/10/04 مردود عدم تایید آزمون
محمدی اکبری هاشم محمدحسین 796 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ خراسان رضوی 1398/10/04 قبول  
محمدزاده طاهره غلامعلی 1 خیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه ( مقدماتی ) SE-207/1 _ 95 خراسان رضوی 1398/10/04 قبول  
خاتمی محمد محمدعلی 12119 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 73/59 80 خراسان رضوی 1398/10/11 قبول  
دولابی محمدصادق غلومعلی 7567 بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر UB-429 _ 95 خراسان رضوی 1398/10/11 قبول  
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 75 _ خراسان رضوی 1398/10/11 قبول  
شاهرودیان صالح مهدی 2405 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 - _ خراسان رضوی 1398/10/11 مردود عدم تایید آزمون
قصاب زاده محبوبه محمد صدیق 8763 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 90 خراسان رضوی 1398/10/11 قبول  
ایرانمنش مهرنوش غلامرضا 222 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 96 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
لطفی سمیه محمدعلی 10 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 94 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
محمدی مقدم حسین محمدعلی 947 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 94 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
رام مرضیه محمدحسن 29554 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 - _ خراسان رضوی 1398/10/18 مردود عدم تایید آزمون
تقوی شهری سیدرضا سید حسین 60 آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای AWS,ASME,ISO WE-089 _ 88 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
رسولی سید اسماعیل سید مهدی 41 آشنایی با عیوب جوشکاری قوسی و عوامل ایجاد و محدوده پذیرش آنها در استانداردهای AWS,ASME,ISO WE-089 _ 90 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
حمیدی عبدالناصر محمد 423 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 92 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
محمدرضا زاده اعظم علی 27721 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 97 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
شیردل زهرا غلامحسین 139 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 - _ خراسان رضوی 1398/10/18 مردود عدم تایید آزمون
شاهرودیان صالح مهی 2405 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 - - خراسان رضوی 1398/10/18 مردود عدم تایید آزمون
قصاب زاده محبوبه محمدصدیق 8763 چهل تکه دوزی SE-168/1 _ 95 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
رامی یادگاری زینب دین محمد 643 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
بیاتی علیرضا محمدطاهر 396 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 100 _ خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
باقری علی محمدتقی 40792 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 96 _ خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
خسروجردی محبوبه حسین 338 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 94 94  خراسان رضوی 1398/10/19 قبول اجرا در استان
خیاط باشی هادی غلامحسن 42338 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 98 خراسان رضوی 1398/10/25 قبول  
زنجانی محمدجواد محمدتقی 56381 آشنایی با قطعات مینیاتوری SMD EL-115 _ 80 خراسان رضوی 1398/10/25 قبول  
رسولی سید اسماعیل سید مهدی 41 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 100 96 خراسان رضوی 1398/10/25 قبول  
ارجمند گروی جمیله ابراهیم 1616 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 91 خراسان رضوی 1398/10/25 قبول  
عربانی دانا رسول عظیم 169 سیستم روشنایی خودرو  AT-205 _ 97 خراسان رضوی 1398/10/25 قبول  
رامی یادگاری زینب دین محمد 643 شلوار دوزی SE-213 _ 91 خراسان رضوی 1398/10/25 قبول  
صفری بهابادی زهره صادق 21 شلوار دوزی SE-213 _ 90 خراسان رضوی 1398/10/25 قبول  
نیکپور حمیدرضا علی 1939 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 30/10 90 خراسان رضوی 1398/08/29 مردود اجرا در استان
فاتحی فاطمه غلامحسن 5220137115 کار آفرینی مقدماتی PD-206 62/50 94 خراسان رضوی 1398/08/29 مردود اجرا در استان
آهنگرانی محمد علی عیسی 3 پداگوژی PD-159 67/50 90 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
بابایی محبوبه محمدکاظم 1262 پداگوژی PD-159 67/50 91 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
براتی کلر سکینه سبزعلی 1898 پداگوژی PD-159 52/50 93 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
حسینی سیدمحمد سیدطها 520 پداگوژی PD-159 67/50 96 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
خاکشور امید علی رضا 641 پداگوژی PD-159 40 94 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
رجایی حسین رحمت اله 156 پداگوژی PD-159 57/50 94 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
رضوی راد شادی محمدجواد 2498 پداگوژی PD-159 62/50 95 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
رضوی فرد عباس حسین 1332 پداگوژی PD-159 57/50 92 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
زاهدی زهرا محمدحسن 9712 پداگوژی PD-159 7/50 94 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
صالحی پارسا معصومه علی اکبر 42178 پداگوژی PD-159 غ 93 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
عرب تیموری ظاهر عبدالحسین 689 پداگوژی PD-159 67/50 92 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
عظیمی سارا حسین 519 پداگوژی PD-159 67/50 90 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
فتحی سمیه هادی 452 پداگوژی PD-159 50 94 خراسان رضوی 1398/09/20 مردود اجرا در استان
بیاتی علیرضا محمدطاهر 396 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 60 _ خراسان رضوی 1398/10/11 مردود  
نبوی موسوی سید حسنعلی سیدعباس 6756 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 60 _ خراسان رضوی 1398/10/25 مردود  
توحیدی نیا سید ابوالفضل رضا 525 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 94 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول  
ابراهیمی سردشت محمدصادق گل محمد 1099 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 90 خراسان رضوی 1398/10/21 قبول اجرا در استان
تعظیمی مجتبی میرزامحسن 17748 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 95 خراسان رضوی 1398/10/12 قبول اجرا در استان
رستگار مقدم علیرضا محمدرضا 54 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 85 خراسان رضوی 1398/10/26 قبول اجرا در استان
رنجبر کاریزکی محسن محمد 68375 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 97 خراسان رضوی 1398/10/11 قبول اجرا در استان
زنجانی محمد جواد محمدتقی 56384 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 80 خراسان رضوی 1398/10/25 قبول اجرا در استان
سدوئی اصفهانی غلامرضا محمد 76927 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 92 خراسان رضوی 1398/10/13 قبول اجرا در استان
صادق زاده هاشم علی اکبر 19 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 95 خراسان رضوی 1398/10/24 قبول اجرا در استان
گلزارنیا مجتبی ملک محمد 472 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 97 خراسان رضوی 1398/10/22 قبول اجرا در استان
محدثی مجید غلامحسین 1472 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 94 خراسان رضوی 1398/10/16 قبول اجرا در استان
محروقی سیدامین ابوالفضل 1859 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 93 خراسان رضوی 1398/10/14 قبول اجرا در استان
محمدی اکبری هاشم محمدحسین 796 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 91 خراسان رضوی 1398/10/19 قبول اجرا در استان
مردانی نویدرضا مرتضی 54 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 93 خراسان رضوی 1398/10/15 قبول اجرا در استان
نجفی محمد حسین 847 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 92 خراسان رضوی 1398/10/17 قبول اجرا در استان
نقیبی شهری هادی عباسعلی 4399 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 97 خراسان رضوی 1398/10/18 قبول اجرا در استان
نیک خو حسین قربانعلی 2350 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 95 خراسان رضوی 1398/10/20 قبول اجرا در استان
یکتا زهره مختار 41 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 92 خراسان رضوی 1398/10/23 قبول اجرا در استان-دوره تکراری
© tvto-itc.ir . All rights reserved.