سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
فولادی فرشته رمضان 3380636215 آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی لباس شرکت جک(Optitex) SE-383 _ 99 هرمزگان 1398/09/06 قبول  
عامری پور رامین رضا 21537 هرس درختان میوه FO-028 87/50 90 هرمزگان 1398/09/06 قبول  
فولادی فرشته رمضان 3380636215 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 هرمزگان 1398/09/13 قبول  
وهابی نیاری لیلا جهانگیر 62 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 هرمزگان 1398/09/13 قبول  
دستیار زهرا حسین 3380755656 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 100 هرمزگان 1398/09/13 قبول  
رنجبری مریم مسلم 1790 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 97 هرمزگان 1398/09/13 قبول  
روستا اسماعیل محمدحسن 0640261345 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 91 هرمزگان 1398/09/20 قبول  
ضرغام نیا وحید محمدعلی 176 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 95 هرمزگان 1398/09/20 قبول  
ژاله رویا حمزه 147 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 87 هرمزگان 1398/09/20 قبول  
بهمن زاده مریم حسن 553 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 90 هرمزگان 1398/09/20 قبول  
حاج محمدی آیت نادر 414 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ هرمزگان 1398/09/20 قبول  
موسی پور اسماعیل مراد 87 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 غ _ هرمزگان 1398/09/20 مردود غیبت بیش ازده درصد
لطفی مجتبی اسداله 2500065936 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 غ _ هرمزگان 1398/09/20 مردود  
احمدی ابراهیم علی 3380372110 plcپیشرفته PE-411 _ 95 هرمزگان 1398/09/27 قبول کارشناس المپیاد
بهنامی اصغر محمد 4157 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 30 _ هرمزگان 1398/09/27 مردود  
موسی پور اسماعیل مراد 87 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 غ _ هرمزگان 1398/09/27 مردود  
دادرس مژده محمد 3380725846 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 هرمزگان 1398/09/27 قبول دوره تکراری-کارشناس المپیاد
جانی پور لیلا علی 570 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 88/80 _ هرمزگان 1398/09/27 قبول  
رنجبری مریم مسلم 1790 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 86/10 _ هرمزگان 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.