سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
صادق زاده زهره جوهر 879 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 95 91 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/03 قبول  
عابدی مهدی عبداله 95 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 97/50 94 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/03 قبول  
عادلی راضیه درویش 68 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 97/50 91 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/03 قبول  
باقری زینب علی اکبر 6798 نظام آراستگی محیط کار PD-202 100 93 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/03 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
صفایی نژاد صغرا اسداله 34 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 غ _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/10 مردود  
رضائی زینب حیدر 101 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 97 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/10 قبول  
فولادیان کیش ثریا فضل اله 7 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/10 قبول  
هدایت ناصر آبادی سیده مریم سید هادی 2156 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 92 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/10 قبول  
مژدهی پور مهناز شکراله 687 مانتو صنعتی SE-336 _ 86 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/10 قبول  
کیانی حامد قلی 10 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 50 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/10 مردود  
ترابی سهیلا مهدجان 1428 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/17 قبول  
رحیمی کشکولی محبوبه دادرس 1074 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 76 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/17 قبول  
غریب فاطمه غلامعلی 4852 سکه دوز SE-171 _ 98 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/17 قبول  
فولادیان کیش ثریا فضل اله 7 سکه دوز SE-171 _ 100 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/17 قبول  
موسوی حکیمه سید عبداله 1508 سکه دوز SE-171 _ 100 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/17 قبول  
هدایت ناصر آباد سیده مریم سید هادی 2156 سکه دوز SE-171 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/17 قبول  
آقایی پریوش هومان 877 اخلاق حرفه ای  PD-122 _ 80 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 قبول  
صادقی پور فاطمه علی بخش 702 اخلاق حرفه ای  PD-122 _ 84 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 قبول  
ترابی سهیلا محمدجان 1428 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 83/30 99 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 قبول  
موسوی حکیمه سید عبداله 1508 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 قبول  
بخشی زینب عباسعلی 1567 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 قبول  
شمشیری زینب علی کرم 24 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 قبول  
غریب فاطمه غلامعلی 4852 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 99 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 قبول  
کیائی حامد قلی 10 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری-مجازی) UB-413 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 قبول  
رحیمی کشکولی محبوبه دادرس 1074 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 غ _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/07/24 مردود غیبت بیش ازده درصد
ابراهیمی زهرا صفی اله 789 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 قبول  
جوخ پور حلیمه مهرعلی 26 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 88/80 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 قبول  
حیدری صدیقه ضریر 54 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 قبول  
یوسفی فر کبری رحمت اله 21 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 88/80 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 قبول  
صادق زاده زهره جوهر 879 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 86/60 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 قبول  
عادلی راضیه درویش 68 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 83/30 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 قبول  
صفایی نژاد صغرا اسداله 34 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 65 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 مردود  
رحیمی کشکولی محبوبه دادرس 1074 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 75 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 قبول  
همتی مهتاب شانواز 1245 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 92 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.