سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
امامی پور احسان محمد 83 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 87 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
انجم شعاع فاطمه احمد 1806 Photoshop IT-600/1 _ 83 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
انجم شعاع فاطمه احمد 1806 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 90/10 _ کرمان 1398/08/29 قبول  
ایزدی اسماعیل احمد 423 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 89 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
آتش پنجه پیمان عبدالرحمن 3776 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 92 کرمان 1398/08/29 قبول  
آتش پنجه پیمان عبدالرحمن 3776 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 93 کرمان 1398/08/14 قبول  
آران سعید حسن 1044 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ کرمان 1398/08/29 قبول  
باباپور امین ستار 2980707872 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 90 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
برزگر یداله حاجی 1 Photoshop IT-600/1 _ 80 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
بمانی پور صالح آباد اکرم اکبر 557 Photoshop IT-600/1 _ 80 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
بنی اسد مجتبی رحیم 253 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ کرمان 1398/08/29 قبول  
بهرام نژاد داود امان اله 238 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 94 کرمان 1398/08/29 قبول  
بهرامی راد مجتبی مرتضی 846 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 79/90 _ کرمان 1398/08/29 قبول  
بهرامی راد مجتبی مرتضی 846 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 89/80 _ کرمان 1398/08/14 قبول  
ترک زاده علی احمد 1290 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 80 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
جعفری نادیا نوید 512 Photoshop IT-600/1 _ 93 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
جعفری نادیا نوید 512 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 90 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حاج ملک محبوبه علی اکبر 976 Photoshop IT-600/1 _ 80 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
حاجی زاده زهرا عین اله 3593 Photoshop IT-600/1 _ 80 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
حسین شاهی راویز حسین غضنفر 7 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 87 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
حسینی حتکنی سیدمجتبی سید محمود 45 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 55 _ کرمان 1398/08/29 مردود  
حلاج زاده راوری رضا محمدعلی 2980727148 Photoshop IT-600/1 _ 80 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
حلاج زاده راوری رضا محمدعلی 2980727148 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 85 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
خان بابا سارا علی 1888 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 19/80 _ کرمان 1398/08/29 مردود  
رنجبر مجید احمد 283 متالوژی پودر(غیرحضوری-مجازی) MA-050/1 85 _ کرمان 1398/08/29 قبول  
زارع زاده نوروزی مینا بهرام 16 Photoshop IT-600/1 _ 90 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
زارع زاده نوروزی مینا بهرام 16 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 93 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
زنگی آبادی محسن علی 2327 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 80 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
سالاری سعیدی منصور محمد 915 Photoshop IT-600/1 _ 80 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
سالاری سعیدی منصور محمد 915 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 80 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
سمیعی سیدعلی سیدحسن 202 Photoshop IT-600/1 _ 91 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
سمیعی سیدعلی سید حسین 202 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 90 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
شاه حسینی زهرا محمد 875 Photoshop IT-600/1 _ 85 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
شریف زاده سهیلا ذبیح اله 6826 Photoshop IT-600/1 _ 82 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
شریفی سعیده عباس 1634 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 80 _ کرمان 1398/08/22 قبول  
شیبانی فرزاد محمدرضا 3060261296 کولرهای گازی اسپیلت سطح 1 IN-015 95 91 کرمان 1398/08/14 قبول  
شیخی مرتضی حسین 262 متالوژی پودر(غیرحضوری-مجازی) MA-050/1 70 _ کرمان 1398/08/29 قبول  
صباغ کرمانی لاله امان اله 1056 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 90 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
صرافی نژاد اشکان محمدحسین 2601 عکاسی دیجیتال 2 AV-103/2 _ 80 کرمان 1398/08/22 قبول  
عباس زاده مدیحا عباس 2522 Photoshop IT-600/1 _ 83 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
عباس زاده مدیحا عباس 2522 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 90 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
عبدالرحیمی مهدی حسین 779 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 95 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
عرب پور بتول حسین 473 Photoshop IT-600/1 _ 85 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
فرخی هادی مراد 27 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 74/50 _ کرمان 1398/08/22 قبول  
کارگر راوی محمود علی 52 اتصالات موقت در صنعت واصول تصاویر اجرائی مطابق با استاندارد جهانیISO(غیرحضوری-مجازی) UB-444 _ 92 کرمان 1398/08/29 قبول  
کاظمی پور نازی حسن 85 Photoshop IT-600/1 _ 92 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
کاظمی پور نازی حسین 85 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 92 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
کریمی سعید اسماعیل 76 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 80 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
کمال الدینی رضا صفر 39 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 80 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
گوری حسین محمد 430 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 80 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
متحدین راضیه ماشااله 559 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 91 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
متصدی زرندی بتول یداله 3336 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 95 _ کرمان 1398/08/22 قبول  
محمدی فناتفستانی سعید مجید 2404 Photoshop IT-600/1 _ 81 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
محمودی احمد عین اله 1 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 85 کرمان 1398/08/29 قبول اجرا در استان
موسی پور هادی محمدحسین 3060227926 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 95/20 80 کرمان 1398/08/14 قبول  
مولی زاده کارگر حسام حسن 705 Photoshop IT-600/1 _ 81 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
میرزایی عباس قنبر 20 Photoshop IT-600/1 _ 93 کرمان 1398/07/06 قبول اجرا در استان
هاشمی نژاد روح اله اکبر 3120005118 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 90 _ کرمان 1398/08/29 قبول  
سالاری سعیدی منصور محمد 915 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ کرمان  1398/08/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.