سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
کریمی پورگله علیرضا نامدار 1089 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 چهارمحال وبختیاری 1398/07/17 قبول  
کریمیان نرگس رجبعلی 1592 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 چهارمحال وبختیاری 1398/07/17 قبول  
حسین پور معصومه کیامرث 32 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 92/50 85 چهارمحال وبختیاری 1398/07/03 قبول  
اسدالهی فریبا حسن 1018 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/07/03 قبول  
حیدری سودجانی علی کرم علی اصغر 71 پرورش زنبور عسل پیشرفته  FO-031/1 95 93 چهارمحال وبختیاری 1398/07/03 قبول  
خدری سجاد ابوالقاسم 993 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ چهارمحال وبختیاری 1398/07/17 قبول  
سلیمانی صابر زهره صفرعلی 66 سکه دوز SE-171 _ 100 چهارمحال وبختیاری 1398/07/17 قبول  
داودی لیلا آقایار 2951 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 98 چهارمحال وبختیاری 1398/07/10 قبول  
کوراوند مرضیه سلیمان 70 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 98 چهارمحال وبختیاری 1398/07/10 قبول  
طالبی مرضیه محمد 3416 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 95 چهارمحال وبختیاری 1398/07/24 قبول  
کوهیان افضل شهرام محمدرضا 1083 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 90 چهارمحال وبختیاری 1398/07/24 قبول  
کیانپور پریسا تیمور 7850 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 90 چهارمحال وبختیاری 1398/07/24 قبول  
معادیخواه حکیمه خدایار 649 کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند Ssmart virtual training) SVT) IT-1006/1 _ 90 چهارمحال وبختیاری 1398/07/24 قبول  
کریمیان نرگس رجبعلی 1592 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 92 چهارمحال وبختیاری 1398/07/03 قبول  
حبیبی خوئی حفیظ اله رحمت اله 44 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 چهارمحال وبختیاری 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
قطره سامانی سعید سلیمان 24 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 93 چهارمحال وبختیاری 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
غلامی محمدحسن پرویز 101 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 قبول اصلاحیه
بهرامی عیسی آبادی مرضیه هیبت اله 346 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 قبول اصلاحیه
رحمانی  سامانی شهلا منصور 258 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 73 _ چهارمحال وبختیاری 1398/04/26 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.