""سال جهش تولید""
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اکبری محمدرضا غریب 1147 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
امیری داوود امان اله 56 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 90 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
ایرانمنش سمانه محمد 1995 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
باقری مریم غلامحسین 303 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 96 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
توکلی حمید حجت اله 5 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
حق شناس ابوطالب حسن 3 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 97 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
سعادت خواه مرتضی قدراله 5 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
شفیعی فرامرز صمد 1395 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
طاهری ارمغان محمد 1094 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
علی زاده محمد ابراهیم عبدالعلی 1384 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
غلامی هاشم صفر 3265 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 91 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
غلامی جلیل علی 257 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
فخارزاده محمدامین اسماعیل 656 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 94 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
کرمانی سمیه احمدعلی 460 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
کریمی اصغر اکبر 329 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
مصلی نژاد مینا غلامحسین 5442 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
مفتولی نسرین محمد 596 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
نگین تاجی امید ستار 11833 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
هوشمند محمد جواد عطااله 691 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 92 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
ولی زاده وحید رضا 536 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
احمدی زهره عبدالرضا 665 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 94 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
اردالی فاطمه غلامعلی 16 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 98 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
ارشام مریم علی 4115 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
امینی سمیه عزت اله 156 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 93 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
پالاش بهاره احمد 7 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 93 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
تاجیکی سمیرا عبدالحسن 1919 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
حسنی عاتفه صفر 88 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 93 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
ضیائی نژاد آمنه کریم 1423 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 92 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
فلسفی سیما علی اکبر 105 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 98 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
کرمانی سمیه احمدعلی 460 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 100 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
گرامی قمررخ علی 282 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 92 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
مدنی مرضیه بهمن 75 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 97 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
یعقوبی مریم بختیار 1676 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 96 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
یوسفی لیلا کرمعلی 530 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 100 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
اکبری محمدرضا غریب 1147 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 100 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67 94 فارس 1398/04/22 مردود آزمون مجدد-اجرا در استان
مصلی نژاد مینا غلامحسین 5442 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 95 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
موسوی سیدمحمدباقر سید حبیب اله 258 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77 98 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
هوشیار بهمن نصراله 125 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 97 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
یعقوبی مریم بختیار 1676 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 90 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
یعقوبی زاده فرد سعیدرضا جهانریز 1241 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77 95 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
یوسفی علی اصغر برزو 15234 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 98 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
احمدی زهره عبدالرضا 665 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
بذرگر بهرام اسکندر 772 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 94 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
تقوی محسن محمدنبی 7558 کار آفرینی مقدماتی PD-206 63 94 فارس 1398/04/26 مردود اجرا در استان
جمشیدی صدیقه نعمت اله 170 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 98 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
جوانبخت خاطره محمود 9884 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67 98 فارس 1398/04/26 مردود اجرا در استان
داوودی آزاده رضا 1086 کار آفرینی مقدماتی PD-206 87 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
دهقان یداله فتح اله 620 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
رستمی پورفرد اردشیر نگهدار 493 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
روشن اصغر مسلم 659 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
زمانی هادی علی 21 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
سیروسیان اشکان احمد 304 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 97 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
فخاری زاده شیرازی محمدامین اسماعیل 656 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
کشاورزی رسول اکبر 5610 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
موسوی سیده سارا سید عبداله 6028 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 97 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
ناظمی علی قجر 718 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
نجات الهی سید بدرالدین سیدمرتضی 963 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 98 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
نیکنام حامد کرم 3166 کار آفرینی مقدماتی PD-206 83 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
یزدانی بهنام اسداله 2938 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67 96 فارس 1398/04/26 مردود اجرا در استان
اسدی محمدحسین علی آقا 4593 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 96 فارس 1398/05/02 قبول  
اسکندری محسن ماندعلی 444 اسانس گیری FO-204 93/30 94 فارس 1398/05/02 قبول  
رضائی علی محمدحسن 6933 اسانس گیری FO-204 93/30 93 فارس 1398/05/02 قبول  
زادسر عبدالرضا فیروز 2 اسانس گیری FO-204 93/30 93 فارس 1398/05/02 قبول  
حیاتی سمیه احمد 3440864596 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 93 فارس 1398/05/02 قبول  
علی نژاد صغری قاسم 254 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 93 فارس 1398/05/02 قبول  
ابراهیمی مهران مرتضی 181 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93/30 _ فارس 1398/05/02 قبول  
زاهدی فخرالدین منوچهر 382 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 96 _ فارس 1398/05/02 قبول  
مقامی عصمت محمدحسین 9904 نقاشی روی چوب با رنگهای ویترا WO-038 _ 100 فارس 1398/05/02 قبول  
پورباقر آرمین احمد 215 ILLUSTRATOR IT-650 65 85 فارس 1398/05/09 مردود  
کریمی اصغر اکبر 329 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 85 _ فارس 1398/05/09 قبول  
قاسمی محسن محمد صادق 91 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 85 90 فارس 1398/05/09 قبول  
اسماعیل زاده مجید صادق 1067 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ فارس 1398/05/09 قبول  
زراعتیان ابراهیم علی 2221 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 76 _ فارس 1398/05/09 قبول  
جعفری امیر محمد حسین 30 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 95 95 فارس 1398/05/09 قبول  
بهمئی میلاد مصیب 2420646894 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 90 87 فارس 1398/05/09 قبول  
جعفری امیر محمد حسین 3 تنظیم فرمان AT-454 60 غ فارس 1398/05/09 مردود آزمون مجدد
جعفری امیر محمدحسین 30 سیستم ترمز معمولی AT-309 80 87 فارس 1398/05/09 قبول آزمون مجدد
ایزدی سمیه محمد صادق 31 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 90 فارس 1398/05/09 قبول  
یزدان پناه لیلا غلامرضا 186 کد نویسی HTML IT-500 100 90 فارس 1398/05/09 قبول  
غفاری علی حسین حسن 18961  ماشین کاری در نرم افزار POWER MILL MA-044/1 _ 85 فارس 1398/05/16 قبول  
سارانی ریحانه زبردست 4024 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 فارس 1398/05/16 قبول  
باستان پور غلامرضا کریم 278 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 77/20 _ فارس 1398/05/16 قبول  
زراعتیان ابراهیم علی 2221 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ فارس 1398/05/16 قبول  
غلامی اله مراد تفرقه 4562 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 90 93 فارس 1398/05/16 قبول  
ترنج رز پروانه اسد 960 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/05/16 قبول  
فتاحی منتها جعفر 33 عروسک دوزی SE-343 _ 100 فارس 1398/05/16 قبول  
قلندری محمدرضا غلامرضا 118 مکالمه روزمره و درک و فیلم آلمانی 1 FL-780 82/50 _ فارس 1398/05/16 قبول  
کریمی اصغر اکبر 329 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 50 _ فارس 1398/05/23 مردود  
مرادنژاد حسین مراد 47 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 65 _ فارس 1398/05/23 مردود  
زاهدی فخرالدین منوچهر 382 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 100 _ فارس 1398/05/30 قبول  
کاظمی نیا مصطفی امیر 21479 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 100 _ فارس 1398/05/30 قبول  
راه پیما مهدی غلامعلی 619 تکنسین سیستم نظارت تصویری(دوربین مدار بسته OCSA) PE-237 _ 96 فارس 1398/05/30 قبول  
تقی زاده فاطمه محمد 1030 داروهای گیاهی FO-206 96/70 90 فارس 1398/05/30 قبول  
ایرانمنش سمانه محمد 1995 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 75 _ فارس 1398/05/30 قبول  
زمان زاده محمد ماشااله 7663 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 86 فارس 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
دانشور زهره بدیع اله 533 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 98 فارس 1398/05/30 قبول  
اکبری محمدرضا غریب 1147 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 97 فارس 1398/05/30 قبول  
توکلی حمید حجت اله 5 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 96 فارس 1398/05/30 قبول  
روشن اصغر مسلم 659 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 90 فارس 1398/05/30 قبول  
یوسفی سمیرا حسین 523 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 95 - فارس 1398/03/29 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.