سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
افروز منش افسانه محمد 45096 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
آردی عصمت عباس 719 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
بابایی شریف حسین 432 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
برادران حسینی الهام السادات سید مصطفی 1453 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
بینش نجمه محمد 11 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
پاک سرشت منصوره علی 120 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
تازه دل وجیهه رمضانعلی 1318 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 96 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
توانایی مطلق سمیه علی اصغر 2937 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
جلیلی عبداله غلامحسین 228 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
خسروجردی محبوبه حسین 338 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
رحمانی کندر زهره احمد 44 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
رزم آرا بتول حسین 719 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
روحی بهاره محمد 6 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
ژاداک فاطمه علی اکبر 2244 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
سالارنژاد طاهره محمدحسین 364 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
شعیبی پور براتعلی گل محمد 2229 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
شکوئی غلامرضا محمد 509 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
شمشیری عاطفه حسن 614 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
صداقت دباغ فاطمه غلامحسین 207 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
طاهریان سمانه حسین 696 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
عابدی اکرم احمد 2547 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
عباسی فرزانه عباس 80 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
عباسی اعظم احمد 589 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 97 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
عباسی میم منصوره محمدرضا 80379 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
عسگری خادر امیر حمید 1205 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
غیاثی زهره محمد 176 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
فرمانبر رزیتا نصراله 3505 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
کرمانشاهی صدیقه حسن 36 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
کلاتی لیلا سیدجعفر 2411 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
کوشکباغی مهدی عباسعلی 21532 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
گل خار فاطمه حسن 2 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
لطیفی محمد خسرو 1562 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
مشایخان مریم محمدعلی 272 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
موسوی مهدیه سادات سید عباس 4317 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
ندافی مقدم زهرا جواد 60106 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
نصراله زاده مریم احمد 13672 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
نصری محبوبه قدرت 3167 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول آموزشگاه آزاد-اجرا در استان
نوروزیان سعدآباد زکیه قربانعلی 501 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1397/12/15 قبول اجرا در استان
احتشامی فر فاطمه محمدجمعه 149 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
اسحاقی اسماء محمدحسین 327 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
اسحاقی خرم آبادی بتول علی محمد 1275 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
امیرآبادی زاده حمیده غلامرضا 5078 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
بابایی محبوبه محمدکاظم 1262 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
باقری فیروزه حسین 310 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
براتی سکینه سبزعلی 1898 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
جعفری اسماعیل محمدابراهیم 3636 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
جلیلی محتشم سیدمجتبی سیدحسن 5065 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
حسینی سیدمحمد سیدطها 520 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ غ خراسان رضوی 1398/03/30 مردود اجرا در استان
رامی یادگاری زینب دین محمد 643 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
رحیمی سمیه حیدر 10144 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
زارع پور الهام محمد 55 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 97 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
سرابیان مقدم علی اصغر حسن 40998 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
سلیمانی مقدم جواد دوست محمد 64 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ غ خراسان رضوی 1398/03/30 مردود اجرا در استان
عظیمی سارا حسین 519 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
علوی معصومه سیدمحمد 778 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
قاسمی هوس ابراهیم غلامعلی 8921 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
قدمیاری محمدجواد محمد اسماعلی 25 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ غ خراسان رضوی 1398/03/30 مردود اجرا در استان
قصاب زاده محبوبه محمدصدیق 8763 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
وحداز ناهید محمد 832 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
وکیلی مقدم محسن رمضانعلی 665 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
یکتا زهره مختار 41 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 97 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
یوسفی آریانی زهرا یوسف 1990 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1398/03/30 قبول اجرا در استان
سیدی سیدمهدی سیدمحمد 17989 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 97 _ خراسان رضوی 1398/04/05 قبول اصلاحیه
نیکخو حسین قربانعلی 2350 اصول مخابرات ماهواره ای (مجازی) EL-210/3 94 _ خراسان رضوی 1398/04/05 قبول اصلاحیه
ادهمی مژده ماشااله 126 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 88 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
اسماعیل زاده علیرضا عبدالحسین 3701 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 96 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
افتخاری گلرخ فرخ 107 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
بابایی محبوبه محمدکاظم 1262 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 92 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
بهادری کمیجانی مجید محمدعلی 1041 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
بیگم رسولی نجمه حسین 43269 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 93 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
چمبری حمیدرضا محمد اسماعیل 32725 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 94 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
حسینی سیدمحمد سیدطها 520 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 93 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
حسینی منش سیدجواد سید امین 1 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 94 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
حمامیان شهربانو غلامعلی 13 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 93 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
خسروانی شریعتی وحیده سیدمحمود 749 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
ده جوریان داود باقر 1048 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 90 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
رضوی تقوی سید سعید سید علی 3855 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 96 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
رهنما فرنوش علی 287 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 95 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
زاهدی زهرا محمدحسن 9712 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 91 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
زنگویی معصومه علیرضا 487 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 94 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
شادی احمد مرتضی 552 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 94 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
صفایی آذر اسداله 35801 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 95 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
صم فریبا علی اصغر 678 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 95 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
عبدی راضیه شعبانعلی 271 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 89 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
محدثی مجید غلامحسین 1472 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 95 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
محمدی اصفهانی حجت مهدی 914 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 95 خراسان رضوی 1398/04/19 قبول اجرا در استان
دولابی محمدصادق غلامعلی 7567 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
مجیری طهرانی خدیجه جواد 202 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 95 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
پرتوزان قدیر کریم 306 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217/1 _ 95 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
زنجانی محمدجواد محمدتقی 56384 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217/1 _ 93 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
جوادی نسب ابوالفضل غلامرضا 1054 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 52 _ خراسان رضوی 1398/05/02 مردود  
خرسند علمدار علی اصغر 2449 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 72 _ خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
مقیسه مریم محمدقاسم 198 سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر چینی SE-337 _ 97 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
تعظیمی مجتبی میرزامحسن 17748 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 غ _ خراسان رضوی 1398/05/02 مردود غیبت بیش ازده درصد
گلزارنیا مجتبی ملک محمد 472 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 96/70 _ خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
قربانی محمدعلی عیدمحمد 279 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 95 _ خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
نوروزیان زکیه قربانعلی 501 نقاشی روی چوب با رنگهای ویترا WO-038 _ 100 خراسان رضوی 1398/05/02 قبول  
قربانی محمدعلی عیدمحمد 279 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 95 _ خراسان رضوی 1398/05/09 قبول  
حیاتی محمد حجی محمد 55 آموزش نرم افزار Cad Earth (غیر حضوری- مجازی) UB-450 _ 100 خراسان رضوی 1398/05/09 قبول  
رحمتی محمد غلامسرور 37 پکیج شوفاژ دیواری تخصصی شرکت بوتان IN-192 78/59 81 خراسان رضوی 1398/05/09 قبول دوره تکراری
اسماعیلی ثانی طیبه حسینعلی 29 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 خراسان رضوی 1398/05/09 قبول  
جعفری عمیدی اسماعیل محمدابراهیم 3636 ماشین پانتیوگراف WO-016 _ 96 خراسان رضوی 1398/05/09 قبول  
ابطحی سید مهدی سید محمود 1266 مولد قدرت تخصصی 3 (موتور L90  ) AT-423 85 85 خراسان رضوی 1398/05/09 قبول  
رام مرضیه محمدحسن 29554 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 90 خراسان رضوی 1398/05/09 قبول  
اشرفی حسن ابراهیم 2 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 85 خراسان رضوی 1398/05/09 قبول  
قاسمی هوس ابراهیم غلامعلی 8921  ماشین کاری در نرم افزار POWER MILL MA-044/1 _ 95 خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
نجفی یزدی محمد علی اکبر 780 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) IN-107 80 92 خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
مروی فاطمه تیمور 165 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 85 خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
ابطحی سیدمهدی سید محمود 1266 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 90 87 خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
ملکیان علی اصغر محمدرضا 1117 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 95 91 خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
رجائیان نرگس زین العابدین 49 عروسک دوزی SE-343 _ 92 خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
عمرانی سمانه تقی 5938 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 88 _ خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
مهری زهرا حسن 668 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 88 _ خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
نیکخو حسین قربانعلی 2350 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 غ _ خراسان رضوی 1398/05/16 مردود غیبت بیش ازده درصد
انصاری مهر محمدرضا محمدتقی 481 مدیریت آموزشی PD-130 88 90 خراسان رضوی 1398/05/16 قبول  
قربانی محمدعلی عیدمحمد 279 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 90 _ خراسان رضوی 1398/05/23 قبول  
محتشم علیرضا اسماعیل 931  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 95 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
بابازاده نسرین مجید 10 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
قهرمانی مینا رضاقلی 7 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 90 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
رجایی حسین رحمت اله 156 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 96/40 _ خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
حاتمی قلعه صفا حسن رمضان 44072 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 93/30 88 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
خادمپیر محمدحسن ابراهیم 172 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 86/70 88 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
ده جوریان داود باقر 1048 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 96/70 90 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
شاکری محمد حسین 135 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 83/30 90 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
محدثی مجید غلامحسین 1472 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 95 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
جعفر نیا ساسان علیرضا 449 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
جوادی نسب ابوالفضل غلامرضا 1054 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 60 _ خراسان رضوی 1398/05/30 مردود  
قاسمی هوس ابراهیم غلامعلی 8921 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 91 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
خسروجردی محبوبه حسین 338 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 97 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
نظری دوست علی محمد زین العابدین 2 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 96 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
واحدی سیدرضا سید حسین 202 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 98 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
سرابیان مقدم علی اصغر حسن 40998 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 99 خراسان رضوی 1398/05/30 قبول  
لطفی سمیه محمدعلی 10 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 - 80 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول اصلاحیه
حیاتی محمد حجی محمد 55 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 - 90 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول اصلاحیه
ایران منش مهرنوش غلامرضا 222 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 - 80 خراسان رضوی ت قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.