سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
فتائی امید عیسی 314 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 87 قزوین 1398/03/01 قبول اصلاحیه
کشاورز خلیل عبدالعظیم 637 طراحی سیستم های هوشمند صنعتی مبتنی بر IOT EL-923/0 _ 88 قزوین 1398/03/01 قبول اصلاحیه
دیده بان محمود صادق 4030 ابزار تیز کنی 1 MA-078 80 _ قزوین 1398/03/22 قبول  
خسرو نژاد علی خبیراله 487 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 93/30 93 قزوین 1398/03/22 قبول  
رحمانی مجید محمد 311 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 93/30 98 قزوین 1398/03/22 قبول  
رنجکش قصابسرایی علیرضا حسن 3690 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 96/70 99 قزوین 1398/03/22 قبول  
فروغی امیر نصرت اله 4224 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 90 92 قزوین 1398/03/22 قبول  
مطهری نیا محمدعلی عبداله 1553 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 93/30 91 قزوین 1398/03/22 قبول  
فتائی امید عیسی 314 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 87 قزوین 1398/03/22 قبول  
انصاری رامندی نوراله عبداله 134 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 95 80 قزوین 1398/03/22 قبول  
قنبری محمد محمدرضا 2245 کاربرد GPS دستی در صنعت عمران و نقشه برداری (مقدماتی) UB-412 _ 92 قزوین 1398/03/22 قبول  
آقا علی خانی مریم حاجعلی 3821 معرق چرم SE-189 _ 95 قزوین 1398/03/22 قبول  
طاهرخانی ولی اله صفدر 334 مکاترونیک کاربردی استیشن توزیع Distributing EL-817/3 _ 82 قزوین 1398/03/22 قبول  
ایوبی زهره سیف اله 185  اجرای دیوار جداکننده کناف( مربیان و معرفی شده از شرکت کناف) UB-451 _ 86 قزوین 1398/03/29 قبول  
معدنی پور فاطمه جلیل 64 FLASH IT-640 _ 90 قزوین 1398/03/29 قبول  
بهبودی سمیرا قدرت اله 25153 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 96 قزوین 1398/03/29 قبول  
مهرافشار عاطفه محمود 5270 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 قزوین 1398/03/29 قبول  
ایوبی زهره سیف اله 185 گچ پاششی دیوار کناف( مربیان و معرفی شده از شرکت کناف) UB-452 _ 90 قزوین 1398/03/29 قبول  
حسینی سید فرشید سیدجمشید 13498 نقشه خوانی صنعتی MA-143 86/70 100 قزوین 1398/03/29 قبول  
نظری ولی اله حجت اله 298 نقشه خوانی صنعتی MA-143 90 95 قزوین 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.