سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مهرورز مغانلو سیامک یداله 101 علم مواد(غیر حضوری - مجازی) MA-092/1 70 _ اردبیل 1398/03/01 قبول  
رحمانی خلیل اباد مهران لطیف 6127 ابزار شناسی MA-120 _ 90 اردبیل 1398/03/11 قبول  
کیانی وراغول افشین امین 3562 ابزار شناسی MA-120 _ 90 اردبیل 1398/03/11 قبول  
عسگری هاجر کاوس 2069 SQL SERVER 2012 IT-810/1 77/09 85 اردبیل 1398/03/22 قبول  
ممی زاده وحید یوسف 1579 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 94 اردبیل 1398/03/22 قبول  
هژبری زهرا فرج 6234 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 97 _ اردبیل 1398/03/22 قبول  
سروری شهرام ضرغام 581 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 80 _ اردبیل 1398/03/22 قبول  
حسنی رقیه هوشنگ 2198 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 92 اردبیل 1398/03/22 قبول  
افزون فرانک توکل 11948 معرق چرم SE-189 _ 90 اردبیل 1398/03/22 قبول  
جهانگیری صابر علی 21661 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 95 94 اردبیل 1398/03/29 قبول  
خوش نواز فیروز آقاحسین 132 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 92 90 اردبیل 1398/03/29 قبول  
شیرین زاده داود یعقوب 999 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 79/40 85 اردبیل 1398/03/29 قبول  
غفارزاده ناهید رضاعلی 15628 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 اردبیل 1398/03/29 قبول  
نوروند ماهیده ملک ثابت 5449 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 85 اردبیل 1398/03/29 قبول  
یوسف زاده حوریه جبرائیل 8 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 95 اردبیل 1398/03/29 قبول  
محمدی جبه دار پرویز فتحعلی 1643 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 90 _ اردبیل 1398/03/29 قبول  
قاسم زاده حسین علی شهباز 2319 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 85 86 اردبیل 1398/03/29 قبول  
کیانی وراغول افشین امین 3562 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 80 82 اردبیل 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.