سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اسفندد1397نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
وفایی محسن علیرضا 33 SQL SERVER 2012 IT-810/1 91/40 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول  
کیایی حامد قلی 10 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 93/30 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول  
رمضانی پور سید مظفر سید فتح اله 861 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول  
فریدونی فرشید شهنواز 46 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول  
شیخ ممو حمید علی 420 روشهای صحیح کار با مبردهای HCFC و معرفی مبردهای هیدروکربنی IN-210 100 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول  
روانگرد محمد علی 317 کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان UB-368 _ 94 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول  
عدالتی منش سکینه خداقلی 561 کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان UB-368 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول  
شمشیری زینب علی کرم 24 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 92 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول  
رضوان حسن آباد علی صفر 1580 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 75 88 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/08 قبول دوره تکراری
دیبائی فر عالیه شیرزاد 1310 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 97 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
صادقی پور فاطمه علی بخش 702 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
غریب فاطمه غلامعلی 4852 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 99 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
حسن آباد علی رضوان صفر 1580 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 95 85 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
رزمخواه مهدی محمد قاسم 1668 آشنایی با طرح کسب و کار در کشاورزی FO-127 _ 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
رضوان حسن آباد علی صفر 1580 برق خودرو 2 AT-329 65 غ کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 مردود آزمون مجدد
عدالتی منش سکینه خداقلی 561 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 97 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
کیایی حامد قلی 10 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 99 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
هدایت سیده مریم سید هادی 2156 پارچه سازی توسط سوزن تنبور(تنبور دوزی) SE-353 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
چهارده چریک ژیلا جهانگیر 4174 تولید تراریوم FO-158 غ غ کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 مردود غیبت بیش ازده درصد
عزیزی صمد اسفندیار 432 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
وفایی محسن علیرضا 33 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
نوروزیان سید نظام سید اردشیر 916 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 _ 93 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
همتی مهتاب شانواز 1245 مبانی رنگ WO-081 _ 92 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول  
وفایی محسن علیرضا 33 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 95 _ کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/15 قبول آزمون مجدد
ترابی سهیلا محمد 1428 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 97 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/22 قبول  
ذاکر زاده لیدا یحیی 400 تذهیب WO-057 _ 92 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.