سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مصطفوی علی حبیب اله 413  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 88 مازندران 1398/01/21 قبول  
نظری فاطمه مختار 0922052281 FLASH IT-640 _ 92 مازندران 1398/01/21 قبول  
شریفیان ندابیگم سید علی 1158 Photoshap IT-600/1 _ 80 مازندران 1398/01/21 قبول  
عاشوری رویا عبداله 110 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 90 100 مازندران 1398/01/21 قبول  
حاجی زاده ایمان رضا 3832 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 92 84 مازندران 1398/01/21 قبول  
پزشکی افشین عبداله 40 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 83 _ مازندران 1398/01/21 قبول  
سیرداقی کیساری مطهره حسین 6155 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 83 _ مازندران 1398/01/21 قبول  
اسدی سمسکنده ایمان مظاهر 35 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 95 87 مازندران 1398/01/21 قبول  
عبدالملکی علی رحیم 1229 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 95 87 مازندران 1398/01/21 قبول  
شیرزاد جویباری زهرا قربانعلی 162 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 مازندران 1398/01/28 قبول  
جمالی سید حمزه سید شمس الدین 2309 انتقال قدرت 1 AT-342 95 87 مازندران 1398/01/28 قبول  
بالوئی فاطمه مهدی 41736 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 95 مازندران 1398/01/28 قبول  
اسفندمد احمد محمود 4614 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ مازندران 1398/01/28 قبول  
حسن پور محمد رضا 570 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ مازندران 1398/01/28 قبول  
ریاحی عباسعلی مهدی 6 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ مازندران 1398/01/28 قبول  
زارع حمیدرضا اصغر 954 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 غ _ مازندران 1398/01/28 مردود  
اسماعیلی بهمن خلیل 10991 برنامه ریزی و انجام مراحل پیش تولید فیلم استودیویی AV-365 95 _ مازندران 1398/01/28 قبول  
عالی پور خدیجه محمدعلی 1529 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 86/70 98 مازندران 1398/01/28 قبول  
محمودی زهرا اسمعیل 3 داروهای گیاهی FO-206 97/10 95 مازندران 1398/01/28 قبول  
سلیمانی راد اباذر رضا 1144 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 مازندران 1398/01/28 قبول  
قلی زاده یوسف اصغر 424 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 85 مازندران 1398/01/28 قبول  
ساغری زهرا علی 14183 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 100 مازندران 1398/01/28 قبول  
حسن دخت اسماعیل شعبان 669 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 95 مازندران 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.