سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
خسروی هاشم شیرزاد 48 تعمیر لوازم خانگی 9 ( ظرفشویی رومیزی و زمینی ) IN-119 96 86 چهارمحال وبختیاری 1398/01/21 قبول  
انصاری رقیه اسمعیل 289 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 94/70 80 چهارمحال وبختیاری 1398/01/21 قبول  
حسین پور معصومه کیامرث 32 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 94/70 85 چهارمحال وبختیاری 1398/01/21 قبول  
اسمعیلی دهکردی سمیرا کرم 278 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 _ 100 چهارمحال وبختیاری 1398/01/21 قبول  
خلیلی بروجنی امیر مرادعلی 4940118329 گیربکس اتوماتیکECT-AL4 AT-317 100 90 چهارمحال وبختیاری 1398/01/21 قبول  
مقیمی فاطمه عباسعلی 2652 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 65 _ چهارمحال وبختیاری 1398/01/21 مردود  
انصاری رقیه اسمعیل 289 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 90 92 چهارمحال وبختیاری 1398/01/28 قبول  
محقق پروانه فتح اله 3106 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 93/30 89 چهارمحال وبختیاری 1398/01/28 قبول  
عیدی زاده ممسنی اصغر حسین 20 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 چهارمحال وبختیاری 1398/01/28 قبول  
بخشی پور مدینه افراسیاب 345 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 94 چهارمحال وبختیاری 1398/01/28 قبول  
نادری لردجانی لیلا محمدقلی 84 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 96 چهارمحال وبختیاری 1398/01/28 قبول  
اسداللهی دهکردی فریبا حسن 1018 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 77/50 100 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
الوانی وانانی علی پناه بازعلی 61 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 82/50 97 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
امیدی ارجنکی مجید راه علی 528 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 85 100 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
امینی لیلا ایرج 3889 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 96 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
انصاری رقیه اسمعیل 289 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 100 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
بنی شریف احمدرضا باقر 2297 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 90 98 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
بیگی بروجنی علی عبداله 504 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 82/50 97 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
حاتمیان بروجنی مهدی منصور 177 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 87/50 100 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
حسینی سیده سکینه فرامرز 75 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 75 98 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
حیدری سودجانی علی کرم علی اصغر 71 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 95 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
خسروی هاشم شیرزاد 48 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 72/50 98 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
ربیعی پریسا حسین قلی 266 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 85 97 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
رحمانی شهلا منصور 258 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 97 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
شمس فروغ هوشنگ 10432 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 72/50 96 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
عیدی زاده ممسنی اصغر حسین 20 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 72/50 98 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
غلامی محمدحسن پرویز 101 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 97 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
غلامیان خدیجه عزیزاله 1379 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 75 98 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
فرج زاده کبری الیاس 2897 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 100 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
کریمیان قهفرخی نرگس رجبعلی 1592 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 82/50 100 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
کمالی دهکردی جلال حسن 1297 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 75 98 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
مقیمی فاطمه عباسعلی 2652 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 80 96 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
هاشمی هادی علی یار 920 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 87/50 100 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
همتی فارسانی مهری علی داد 2543 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 67/50 100 چهارمحال وبختیاری 1397/10/12 مردود اصلاحیه-اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.