سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
یوسفی زاده پریسا علی اکبر 1740239679 FLASH IT-640 _ 82 ایلام 1398/01/21 قبول  
الماسی صدیقه علی محمد 471 Photoshap IT-600/1 _ 85 ایلام 1398/01/21 قبول  
منصوری بشری علی 4490100914 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 93/30 97 ایلام 1398/01/21 قبول  
نرگسی فرزاد قهرمان 229 انتقال قدرت 1 AT-342 95 95 ایلام 1398/01/28 قبول  
میرزایی محمد صید کریم 5530 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 78 _ ایلام 1398/01/28 قبول  
انوری پور عباداله یداله 1134 آشنایی با برق تاسیسات IN-176 75 80 ایلام 1398/01/28 قبول آزمون مجدد
نیازی محسن رحمت علی 13 تحلیل مدارات الکترونیکی سمند AT-341 90 88 ایلام 1398/01/28 قبول  
انوری پور عباداله یداله 1134 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 96/70 89 ایلام 1398/01/28 قبول  
جمشیدی منصور علی اکبر 1051 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 98 ایلام 1398/01/28 قبول  
شیرینگو معصومه صادق 26 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 ایلام 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.