سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
روند طراحي و تدوين پودمان و استاندارد هاي آموزشي مربيان

 (فرایند طراحی و تدوین پودمان و استاندارد های آموزشی مربیان )

© tvto-itc.ir . All rights reserved.