سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
زبانهای خارجی

 آزمايشگاه 1 

آزمايشگاه 2

آزمايشگاه 3

آزمايشگاه 4 

آزمايشگاه 5

 آزمایشگاه انگلیسی 1

آزمایشگاه انگلیسی 2

آزمایشگاه انگلیسی 3

آزمایشگاه انگلیسی 4

آزمایشگاه انگلیسی 5

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی اتو مکانیک 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی اتو مکانیک 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی الکترونیک 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی الکترونیک 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی برق 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی برق 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی تاسیسات 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی تاسیسات 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی تکنولوژی آموزشی 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی تکنولوژی آموزشی 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی جوشکاری 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی جوشکاری 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی خیاطی 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی خیاطی 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی رایانه 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی رایانه 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی صنایع چوب 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی صنایع چوب 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی ماشین ابزار 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی ماشین ابزار 2

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی نقشه کشی 1

پروژه زبان فنی عمومی انگلیسی نقشه کشی 2

خواندن 1 انگلیسی

خواندن 2 انگلیسی فنی عمومی برق مکانیک

خواندن 2 انگلیسی فنی عمومی رایانه

خواندن 3 انگلیسی فنی عمومی برق مکانیک

خواندن 3 انگلیسی فنی عمومی رایانه

خواندن 4 انگلیسی فنی عمومی برق مکانیک

خواندن 4 انگلیسی فنی عمومی رایانه

زبان فنی انگلیسی اتو مکانیک 1

زبان فنی انگلیسی الکترونیک 1

زبان فنی انگلیسی برق 1

زبان فنی انگلیسی تاسیسات 1

زبان فنی انگلیسی تکنولوژی آموزشی 1

زبان فنی انگلیسی جوشکاری 1

زبان فنی انگلیسی خیاطی 1

زبان فنی انگلیسی رایانه 1

زبان فنی انگلیسی صنایع چوب 1

زبان فنی انگلیسی ماشین ابزار 1

زبان فنی انگلیسی نقشه کشی 1

مکالمه2 انگلیسی فنی عمومی

مکالمه3انگلیسی فنی عمومی

مکالمه 4 انگلیسی فنی عمومی

مکالمه 5 انگلیسی فنی عمومی

مکالمه انگلیسی 1

مكالمه عمومي 1بازنگری88

 پروژه 1 برق

پروژه 1اتو مکانیک

پروژه 1جوشکاری

پروژه 1ماشین ابزار

پروژه 2 برق

پروژه 2اتو مکانیک

پروژه 2جوشکاری

پروژه 2ماشین ابزار

پیش نیاز آلمانی 1

پیش نیاز آلمانی 2

ترجمه پیشرفته متون فنی اتو مکانیک 1

ترجمه پیشرفته متون فنی اتو مکانیک 2

ترجمه پیشرفته متون فنی برق 1

ترجمه پیشرفته متون فنی برق 2

ترجمه پیشرفته متون فنی جوشکاری 1

ترجمه پیشرفته متون فنی جوشکاری 2

ترجمه پیشرفته متون فنی ماشین ابزار 1

ترجمه پیشرفته متون فنی ماشین ابزار 2

ترجمه ساده آلمانی 1

ترجمه ساده آلمانی 2

ترجمه ساده متون فنی اتو مکانیک 1

ترجمه ساده متون فنی اتو مکانیک 2

ترجمه ساده متون فنی برق 1

ترجمه ساده متون فنی برق 2

ترجمه ساده متون فنی جوشکاری 1

ترجمه ساده متون فنی جوشکاری 2

ترجمه ساده متون فنی ماشین ابزار 1

ترجمه ساده متون فنی ماشین ابزار 2

درک مفهوم و دستور آلمانی 1

درک مفهوم و دستور آلمانی 2

مکالمه شغلی آلمانی 1

مکالمه شغلی آلمانی 2

مکالمه شغلی آلمانی 3

مکالمه شغلی آلمانی 4

 نگارش FCE

مکالمه موضوعی انگلیسی 1

مکالمه موضوعی انگلیسی 2

مکالمه موضوعی انگلیسی 3

مکالمه موضوعی انگلیسی 4

© tvto-itc.ir . All rights reserved.