سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
نتایج باز آموزی شهریور 96(2)
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان تاریخ آزمون نتیجه ملاحظات
خرمیان حسین یداله 6813 3DMAX  پیشرفته UB-324 - 80 اصفهان 1396/06/01 قبول  
امامی سید مجید سید رحمت اله 579 آزمایشگاه انگلیسی (1) FL-000 75 - اصفهان 1396/06/01 قبول  
فریور مریم حسن علی 63794 آزمایشگاه انگلیسی (1) FL-000 85 - اصفهان 1396/06/01 قبول  
محمودی محمد رضا محمود 16 آزمایشگاه انگلیسی (1) FL-000 70 - اصفهان 1396/06/01 قبول  
امانی مجید حسین 6 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 92/50 93 اصفهان 1396/06/01 قبول  
جمالی مرتضی مصطفی 30 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 95 92 اصفهان 1396/06/01 قبول  
عبدالهی فرهاد منوچهر 1381 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 92/50 95 اصفهان 1396/06/01 قبول  
عسکری هوشنگ عباسعلی 369 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 97/50 95 اصفهان 1396/06/01 قبول  
قاضی زاده نوشین حمید 19670 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 97/50 90 اصفهان 1396/06/01 قبول  
قرشی نفیسه سادات سید ناصر 1147 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 100 90 اصفهان 1396/06/01 قبول  
محمدی مهدی ولی محمد 100 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 95 90 اصفهان 1396/06/01 قبول  
جبرائیلی مهدی محمود 654 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 - 89 اصفهان 1396/06/01 قبول  
یاوری اسماعیل یداله 68 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 - 91 اصفهان 1396/06/01 قبول  
جوادی نفیسه حسین 36 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 - 95 اصفهان 1396/06/01 قبول  
افلاکی سارا حسین 21 پداگوژی PD-159 87/10 96 اصفهان 1396/06/01 قبول  
سپیانی فاطمه عیدی محمد 80 پداگوژی PD-159 93/50 93 اصفهان 1396/06/01 قبول  
سلیمانی اشرف محمد قاسم 63 پداگوژی PD-159 100 97 اصفهان 1396/06/01 قبول  
سیف لیلا احمد 174 پداگوژی PD-159 71 82 اصفهان 1396/06/01 قبول  
هادی مهدی محمد علی 1397 پداگوژی PD-159 غ غ اصفهان 1396/06/01 مردود غیبت بیش از ده درصد
زندوانی ابوذر ابوالقاسم 141 تراش تخصصی 1 MA-088 95 97 اصفهان 1396/06/01 قبول  
سمیعی کیا سمیه غلامرضا 4768 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 - 90 اصفهان 1396/06/01 قبول  
معینی نجف آبادی مهدی محمود 825 تعمیر و نگهداری تیلر AT-559 - 90 اصفهان 1396/06/01 قبول  
آقایی مهران سیروس 374 روشهای ارائه مطلب AV-204 - 80 اصفهان 1396/06/01 قبول  
باغستانی آرانی جنت خانم حشمت اله 37 روشهای ارائه مطلب AV-204 - 80 اصفهان 1396/06/01 قبول  
رحیمی صادق مریم علی 412 روشهای ارائه مطلب AV-204 - 90 اصفهان 1396/06/01 قبول  
کهیانی نصراله هیبت اله 210 روشهای ارائه مطلب AV-204 - 100 اصفهان 1396/06/01 قبول  
گنجی فرد ناهید عبدالمجید 73 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 - 90 اصفهان 1396/06/01 قبول  
وفائی فائزه ابوالقاسم 208 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 - 100 اصفهان 1396/06/01 قبول  
وفائی فاطمه ابوالقاسم 9370 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 - 95 اصفهان 1396/06/01 قبول  
صابر نیکو پسند مجید قاسم 40092 کاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو AT-483 - 90 اصفهان 1396/06/01 قبول  
قانعی فر افشین خسرو 223 کاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو AT-483 - 92 اصفهان 1396/06/01 قبول  
نجفی آرانی محمد رضا حسین 10396 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 - 100 اصفهان 1396/06/01 قبول  
اسمعیلی آرش محمود 1806 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 - 91 اصفهان 1396/06/01 قبول  
خورشیدی مرضیه غلامحسین 5 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 - 89 اصفهان 1396/06/01 قبول  
سیماییان بیدگلی لیلا رحمت اله 32 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 - 93 اصفهان 1396/06/01 قبول  
شیخی بیدگلی سمیه غلامرضا 355 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 - 91 اصفهان 1396/06/01 قبول  
طاهری بهجت علی اصغر 48 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 - 92 اصفهان 1396/06/01 قبول  
عباسی زهرا علی اکبر 11 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 - 88 اصفهان 1396/06/01 قبول  
علیرضایی ناهید رضا 118 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 - 84 اصفهان 1396/06/01 قبول  
فخار زاده نائینی حوریه غلام 387 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 - 92/50 اصفهان 1396/06/01 قبول  
امانی بنی نصراله روزعلی 1319 مولد قدرت تخصصی 3 (موتور L90  ) AT-423 75 86 اصفهان 1396/06/01 قبول  
فراز بخت نوید اسداله 1544 مولد قدرت تخصصی 3 (موتور L90  ) AT-423 80 87 اصفهان 1396/06/01 قبول  
کیانی زهرائی حسن حسین 102 مولد قدرت تخصصی 3 (موتور L90  ) AT-423 70 82 اصفهان 1396/06/01 قبول  
آزادی حسین مرتضی 5535 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 97 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
زرگر زاده اصفهانی مجید مرتضی 1380 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 95 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
حقیقت زاده سعید رضا اسماعیل 2780 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 95 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
یاقسمت محمد رضا منصور 4 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 95 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
فتحی محسن علی اصغر 628 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 97 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
آزادی حسین مرتضی 5535 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 97 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
زرگر زاده اصفهانی مجید مرتضی 1380 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 95 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
حقیقت زاده سعید رضا اسماعیل 2780 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 95 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
یاقسمت محمد رضا منصور 4 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 95 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
فتحی محسن علی اصغر 628 آموزش نرم افزار Fluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی AT-564 _ 97 اصفهان 1396/01/30 قبول اصلاحیه
جلوانی اصفهانی محمد رمضانعلی 2490 NET WORK  + IT-210 80 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
ابراهیمی محمد رضا مهدی 73 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 92 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
حسینی ایرج محمد نبی 1775 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک FO-060/1 100 94 اصفهان 1396/06/08 قبول  
حسینی فریبا سراج 1219 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک FO-060/1 90 92 اصفهان 1396/06/08 قبول  
عبدالهی فرهاد منوچهر 81 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک FO-060/1 97/50 94 اصفهان 1396/06/08 قبول  
عسکری هوشنگ عباسعلی 369 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک FO-060/1 97/50 95 اصفهان 1396/06/08 قبول  
قرشی نفیسه سادات سید ناصر 1147 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک FO-060/1 97/50 89 اصفهان 1396/06/08 قبول  
عباس زاده محمد تقی امراله 323 بازرسی جوش بروش التراسونیک   سطح 2 WE-056/1 93/30 85 اصفهان 1396/06/08 قبول  
عباسیان اکبر محمد 2312 بازرسی جوش بروش التراسونیک   سطح 2 WE-056/1 93/30 83 اصفهان 1396/06/08 قبول  
باغستانی آرانی جنت خانم حشمت اله 37 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 84 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
قاضی نور سید امیر حسین سید مرتضی 1269 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 93/30 92 اصفهان 1396/06/08 قبول  
جلالی ورنامخواستی ابراهیم محمد 41 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-434 94 94 اصفهان 1396/06/08 قبول  
محمودی نشلمی محمد رضا محمود 16 چیدمان در منازل مسکونی UB-307 87 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
ملایی اردستانی محمد هادی یوسف 80 چیدمان در منازل مسکونی UB-307 90 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
زمانپور کامران خیراله 75 خانه هوشمند براساس پروتکل SMART BUS PE-210/2 84 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
اطرشی عفت اسمعلی 122 روشهای ارائه مطلب AV-204 80 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
ایمانیان بیدگلی لیلا رحمت اله 32 روشهای ارائه مطلب AV-204 82 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
شمسی عصمت رضا 23 روشهای ارائه مطلب AV-204 83 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
شیخی بیدگلی سمیه غلامرضا 355 روشهای ارائه مطلب AV-204 90 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
فلاح زاده مریم محمد 642 روشهای ارائه مطلب AV-204 100 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
میر مسیب زهرا حبیب اله 20057 روشهای ارائه مطلب AV-204 88 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
محمدی اقدس ابراهیم 2863 زیورآلات چرمی SE-328 98 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
صابری شهلا عزیزاله 16000 ساخت و بکارگیری انواع جیک و فیکسچر در صنایع چوب WO-550 90 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
خادم آرانی اسما حسین 132 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 87 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
سمیعی کیا سمیه غلامرضا 4768 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 99 - اصفهان 1396/06/08 قبول  
ابراهیمی مهسا غلامرضا 383 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 - 85 اصفهان 1396/06/15 قبول  
کهیانی نصراله هیبت اله 210 Photoshap IT-600/1 - 98 اصفهان 1396/06/15 قبول  
ایرانی حامد سعید 5410060180 TIA GRAPH  مقدماتی EL-550/2 - 100 اصفهان 1396/06/15 قبول  
فروزانفر فریده حسین 35 آزمایشگاه انگلیسی (1) FL-000 70 - اصفهان 1396/06/15 قبول  
ملائی اردستانی محسن حسین 134 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 95 اصفهان 1396/06/15 قبول  
هنرمند مهین ابراهیم 65828 پداگوژی PD-159 75/80 81 اصفهان 1396/06/15 قبول آزمون مجدد
فخاری اکبر اسفندیار 1693 پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی ) 1 IN-047 92/50 93 اصفهان 1396/06/15 قبول  
شریفی پیر جبل حمید مرتضی 1178 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 - 94 اصفهان 1396/06/15 قبول  
ملاک نهتانی سعید محمد علی 69 تنظیم فرمان AT-454 90 87 اصفهان 1396/06/15 قبول  
میرزاعلیان پروین علی 5894 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 - 90 اصفهان 1396/06/15 قبول  
توکلی سعید اصغر 7949 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E1 WE-078 - 88 اصفهان 1396/06/15 قبول  
صدوقی محمد علینقی 198 سیستم اعلام حریق PE-205 96/70 - اصفهان 1396/06/15 قبول  
یاوری اسماعیل یداله 68 سیستم اعلام حریق PE-205 غ - اصفهان 1396/06/15 مردود غیبت بیش از ده درصد
زمانپور بروجنی کامران خیراله 75 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 75 - اصفهان 1396/06/15 قبول  
سمیعی کیا سمیه غلامرضا 4768 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 - 97 اصفهان 1396/06/15 قبول  
سیف لیلا احمد 174 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 - 90 اصفهان 1396/06/15 قبول  
هنرمند مهین ابراهیم 65828 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 - 95 اصفهان 1396/06/15 قبول  
آقاجانی بهروز علی 1492 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 - 86 اصفهان 1396/06/15 قبول  
صادقی حسین امراله 38 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 - 86 اصفهان 1396/06/15 قبول  
یزدانیان سید مهران مجید 2664 لحیم کاری سخت برروی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی WE-081 - 87 اصفهان 1396/06/15 قبول  
اکبری قلعه شاهرخی خدیجه خداداد 2 مدیریت باغات میوه FO-888 90 94 اصفهان 1396/06/15 قبول  
رضوی اعظم السادات امین 725 مدیریت باغات میوه FO-888 93/30 95 اصفهان 1396/06/15 قبول  
عبدالهی فرهاد منوچهر 81 مدیریت باغات میوه FO-888 93/30 98 اصفهان 1396/06/15 قبول  
قرشی نفیسه سادات سید ناصر 1147 مدیریت باغات میوه FO-888 96/70 98 اصفهان 1396/06/15 قبول  
ابراهیمی مهسا غلامرضا 383 LINUX IT-230 - 99 اصفهان 1396/06/22 قبول  
عطایی محمدی ساره حسین 1178 LINUX IT-230 - 93 اصفهان 1396/06/22 قبول  
ایمانیان بیدگلی لیلا رحمت اله 32 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 - 89 اصفهان 1396/06/22 قبول  
شیخی بیدگلی سمیه غلامرضا 355 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 - 87 اصفهان 1396/06/22 قبول  
شفیعی مصطفی اسماعیل 1513 اصول تعمیرات تلویزیونهای دیجیتال EL-218 - 80 اصفهان 1396/06/22 قبول  
جبرائیلی مهدی محمود 654 لوگو PE-023 - 97 اصفهان 1396/06/22 قبول  
سیفی بشیر یداله 5 لوگو PE-023 - 98 اصفهان 1396/06/22 قبول  
آصفی سمیرمی محمد مهدی عباسعلی 86 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 95 89 اصفهان 1396/06/22 قبول  
آقایی اکبر منصور 91 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 90 88 اصفهان 1396/06/22 قبول  
جبرائیلی مهدی محمود 654 PLC مقدماتی B PE-020/3 - 100 اصفهان 1396/06/29 قبول  
پوربافرانی فاطمه احمد 32 پداگوژی PD-159 96/90 82 اصفهان 1396/06/29 قبول آزمون مجدد
سلطانیان زهره حسین 21 پداگوژی PD-159 93/80 94 اصفهان 1396/06/29 قبول  
فخارزاده حوریه غلام 387 پداگوژی PD-159 100 99 اصفهان 1396/06/29 قبول  
لچینانی طیبه خسرو 346 پداگوژی PD-159 96/90 95 اصفهان 1396/06/29 قبول  
اکبری بیشه فاطمه جواد 58 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 - 85 اصفهان 1396/06/29 قبول  
پوربافرانی فاطمه احمد 32 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 - 86 اصفهان 1396/06/29 قبول  
حسینی فریبا سراج 1219 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 90 91 اصفهان 1396/06/29 قبول  
ملائی اردستانی محسن حسین 134 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 100 91 اصفهان 1396/06/29 قبول  
ایمانیان بیدگلی لیلا رحمت اله 32 حجم سازی WO-084 - 92 اصفهان 1396/06/29 قبول  
شهریاری سمیه علی 1182 حجم سازی WO-084 - 85 اصفهان 1396/06/29 قبول  
شیخی بیدگلی سمیه غلامرضا 355 حجم سازی WO-084 - 91 اصفهان 1396/06/29 قبول  
طاهری بهجت علی اصغر 48 حجم سازی WO-084 - 72 اصفهان 1396/06/29 مردود   
مرادی مهین منوچهر 1 حجم سازی WO-084 - 93 اصفهان 1396/06/29 قبول  
جلالی ورنامخواستی ابراهیم محمد 41 خودروهای هیبریدی AT-456 95 88 اصفهان 1396/06/29 قبول  
فرازبخت نوید اسداله 1544 خودروهای هیبریدی AT-456 85 88 اصفهان 1396/06/29 قبول  
کیانی حسن حسین 102 خودروهای هیبریدی AT-456 90 87 اصفهان 1396/06/29 قبول  
فتاحی زهرا ناصر 93 رسم فنی مقدماتی صنایع چوب WO-522 - 80 اصفهان 1396/06/29 قبول  
میرزاعلیان پروین علی 5894 رسم فنی مقدماتی صنایع چوب WO-522 - 80 اصفهان 1396/06/29 قبول  
موگویی فرشید هوشنگ 217 طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی PE-403/1 - 100 اصفهان 1396/06/29 قبول  
زمانی مرضیه اسداله 64 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 - 95 اصفهان 1396/06/29 قبول  
سمیعی کیا سمیه غلامرضا 4768 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 - 95 اصفهان 1396/06/29 قبول  
بذرافشان علی صفرعلی 42 نرم افزار افتر افکت مقدماتی AV-122 - 93 اصفهان 1396/06/29 قبول  
شهریاری نژاد علیرضا حسین 54 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات IN-014 96 94 اصفهان 1396/06/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.