سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دی1398نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آبرومند پناه حبیب اله فرج اله 236 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/04 قبول  
جهانی مریم علی جان 1 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 غ _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/04 مردود  
وفائی محسن علیرضا 33 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 65 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/04 مردود  
ذاکرزاده لیدا یحیی 400 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی PD-311 79/90 100 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/11 قبول  
روانگرد محمد علی 317 سیمان بری و سیمان کاری UB-447 _ 98 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/11 قبول  
چک نژادیان آمنه غلامرضا 8 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 95 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/11 قبول  
گشتاسب منیژه محمدعلی 8 مانتو صنعتی SE-336 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/11 قبول  
جهانی مریم علی جان 1 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/11 قبول  
رضوی اصل سیدمحمدعلی سیدحسین 130 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 52 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/11 مردود  
کیایی حامد قلی 10 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 90 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/11 قبول آزمون مجدد
ذاکرزاده لیدا یحیی 400 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/18 قبول  
عدالتی منش سکینه السادات خداقلی 561 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/18 قبول  
نام نیک فرخنده علی داد 1411 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/18 قبول  
کیایی حامد قلی 10 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 80 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/18 قبول  
دیبائی فر عالیه شیرزاد 1310 چهل تکه دوزی SE-168/1 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/18 قبول  
گشتاسب منیژه محمدعلی 8 چهل تکه دوزی SE-168/1 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/18 قبول  
چهارده چریک ژیلا جهانگیر 4174 طب سنتی ( مقدماتی ) FO-203 89/20 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/18 قبول  
کرمی چهاراه گشین پروانه قدرت اله 1782 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 94 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/18 قبول  
ارمغانی مهرناز عین اله 1200 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 100 93 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/25 قبول  
منصوری سی سخت معصومه عزیزاله 97 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 100 92 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/25 قبول  
چهارده چریک ژیلا جهانگیر 4174 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/25 قبول  
دیبائی فر عالیه شیرزاد 1310 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/25 قبول  
منصوری هادی محمد 123 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 غ _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/25 مردود غیبت بیش ازده درصد
شنبدی عبدالرضا اله داد 186 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 89 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/25 قبول  
صمد پور مصطفی کرم 529 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 75 86 کهگیلویه وبویراحمد 1398/10/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.