سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردين 1398نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
سعیدی فرحناز اسماعیل 817 Photoshap IT-600/1 _ 85 بوشهر 1398/01/21 قبول  
خادمی علی محمد 1574 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 100 96 بوشهر 1398/01/21 قبول  
بای وجیهه محمدرضا 212 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 بوشهر 1398/01/28 قبول  
سعیدی فرحناز اسماعیل 817 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 بوشهر 1398/01/28 قبول  
بهفر کاظم غلامرضا 1570 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 53/30 _ بوشهر 1398/01/28 مردود آزمون مجدد
میمدی ابراهیم گرگعلی 281 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 76/70 90 بوشهر 1398/01/28 قبول  
لیراوی سعید ناصر 1207 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 96 بوشهر 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.