سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
خشنودان ایوب خسرو 4240323215 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول  
کاظمیان محمد حسین رسول 4220414673 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول آزمون مجدد
بی نیاز یعقوب جعفر 14 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 92 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول  
خورشیدی علی اصغر علی شیر 839 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 98 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول  
رزمخواه مهدی محمد قاسم 1668 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول  
سلیمانی پور سید نیما سید کریم 46 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 94 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول  
نوروزیان سید نظام سید اردشیر 916 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول  
اسکندری نژاد منصوره ولی 36 نرم افزار  PV Syst  در طراحی سیستمهای خورشیدی فتو ولتائیک EL-905/4 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول  
کاظمیان محمدحسین رسول 4220414673 نرم افزار  PV Syst  در طراحی سیستمهای خورشیدی فتو ولتائیک EL-905/4 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/09 قبول  
دادفر ثریا سید محمد 4231834202 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/16 قبول  
خشنودان ایوب خسرو 4240323215 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 92/90 _ کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/16 قبول  
عزیزی صمد اسفندیار 432 مونتاژ قطعات WE-076 80 88 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/16 قبول  
یوسفی کبری رحمت اله 21 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 93 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
ابراهیمی زهرا صفی اله 789 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
نیک بین صفانه نعمت اله 662 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 93 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
خوشنواپیشه مهین غلامرضا 798 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
آقایی پریوش هومان 877 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
باقری نسب عسکر رستم 289 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حسن زاده مجید جان محمد 6 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 92 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
علوی سید امید سید چراغعلی 1303 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
خشنودان ایوب خسرو 4220435174 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
علیپور محسن محمد حسین 4220276610 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
سلیمانی سید نیما سید کریم 46 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
فریدونی داریوش شکراله 56 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 92 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
محمدحسینیان محمدتقی راه خدا 539 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رضوان علی صفر 1580 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رشیدی هاشم سپهدار 614 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
عزیزی صمد اسفندیار 432 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
بی نیاز یعقوب جعفر 14 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رزمخواه مهدی محمد قاسم 1668 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
فریدونی فرشید شهنواز 46 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
نوروزیان سید نظام سیداردشیر 916 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 92 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رمضانی پور سید مظفر سید فتح اله 861 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
الهی دوست سید امراله سید موسی 110 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
خورشیدی علی اصغر علی شیر 839 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
صادقی پور فاطمه علی بخش 702 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
بشیری بهنام عیسی 4220387412 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
مرادیان مهدی محمدعلی 4220435174 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 قبول اجرا در استان
کاظمیان محمدحسین رسول 4220414673 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ کهگیلویه وبویراحمد 1397/10/19 مردود اجرا در استان
یوسفی کبری رحمت اله 21 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
ابراهیمی زهرا صفی اله 789 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
نیک بین صفانه نعمت اله 662 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
هدایت مریم سید هادی 2156 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
آقایی پریوش هومان 877 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
ارزنین علی محمد 660 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 82 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
حسن زاده مجید جان محمد 6 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 82 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
علوی سید امید سید چراغعلی 1303 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
حسینی موردراز طاهره محمدشریف 1020 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
نیک اقبال رعنا امیرحمزه 139 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
سلیمانی پور سید نیما سید کریم 46 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
فریدونی داریوش شکراله 56 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 88 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
باقری زینب علی اکبر 6798 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
رضوان علی صفر 1580 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 82 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
شمشیری زینب علی کرم 24 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
سادات حسینی محبوبه سید علی 94 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
عبدالخانی فریده فرامرز 13 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
ظهرابی اصل فریبا محمد ظاهر 1447 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
فریدونی فرشید شهنواز 46 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 20 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 مردود اجرا در استان
نوروزیان سید نظام سید اردشیر 916 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 84 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
رمضانی سید مظفر سید فتح اله 861 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
پایگان مریم سادات سید حسین 62 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
الهی دوست سید امراله سید موسی 110 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 82 کهگیلویه وبویراحمد 1397/11/03 قبول اجرا در استان
خلیلی پور فاطمه سیدابراهیم 152 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.