سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اکبری محمدرضا غریب 1147 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
امیری داوود امان اله 56 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 90 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
ایرانمنش سمانه محمد 1995 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
باقری مریم غلامحسین 303 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 96 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
توکلی حمید حجت اله 5 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 97 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
حق شناس ابوطالب حسن 3 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 97 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
سعادت خواه مرتضی قدراله 5 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
شفیعی فرامرز صمد 1395 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
طاهری ارمغان محمد 1094 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
علی زاده محمد ابراهیم عبدالعلی 1384 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
غلامی هاشم صفر 3265 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 91 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
غلامی جلیل علی 257 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
فخارزاده محمدامین اسماعیل 656 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 94 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
کرمانی سمیه احمدعلی 460 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
کریمی اصغر اکبر 329 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
مصلی نژاد مینا غلامحسین 5442 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
مفتولی نسرین محمد 596 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
نگین تاجی امید ستار 11833 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
هوشمند محمد جواد عطااله 691 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 92 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
ولی زاده وحید رضا 536 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 فارس 1398/03/29 قبول اجرا در استان
احمدی زهره عبدالرضا 665 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 94 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
اردالی فاطمه غلامعلی 16 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 98 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
ارشام مریم علی 4115 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
امینی سمیه عزت اله 156 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 93 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
پالاش بهاره احمد 7 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 93 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
تاجیکی سمیرا عبدالحسن 1919 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
حسنی عاتفه صفر 88 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 93 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
ضیائی نژاد آمنه کریم 1423 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 92 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
فلسفی سیما علی اکبر 105 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 98 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
کرمانی سمیه احمدعلی 460 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 100 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
گرامی قمررخ علی 282 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 92 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
مدنی مرضیه بهمن 75 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 97 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
یعقوبی مریم بختیار 1676 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 96 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
یوسفی لیلا کرمعلی 530 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 100 فارس 1398/04/19 قبول اجرا در استان
اکبری محمدرضا غریب 1147 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 100 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67 94 فارس 1398/04/22 مردود آزمون مجدد-اجرا در استان
مصلی نژاد مینا غلامحسین 5442 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 95 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
موسوی سیدمحمدباقر سید حبیب اله 258 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77 98 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
هوشیار بهمن نصراله 125 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 97 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
یعقوبی مریم بختیار 1676 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 90 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
یعقوبی زاده فرد سعیدرضا جهانریز 1241 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77 95 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
یوسفی علی اصغر برزو 15234 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 98 فارس 1398/04/22 قبول آزمون مجدد-اجرا در استان
احمدی زهره عبدالرضا 665 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
بذرگر بهرام اسکندر 772 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 94 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
تقوی محسن محمدنبی 7558 کار آفرینی مقدماتی PD-206 63 94 فارس 1398/04/26 مردود اجرا در استان
جمشیدی صدیقه نعمت اله 170 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 98 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
جوانبخت خاطره محمود 9884 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67 98 فارس 1398/04/26 مردود اجرا در استان
داوودی آزاده رضا 1086 کار آفرینی مقدماتی PD-206 87 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
دهقان یداله فتح اله 620 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
رستمی پورفرد اردشیر نگهدار 493 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
روشن اصغر مسلم 659 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
زمانی هادی علی 21 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
سیروسیان اشکان احمد 304 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 97 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
فخاری زاده شیرازی محمدامین اسماعیل 656 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
کشاورزی رسول اکبر 5610 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
موسوی سیده سارا سید عبداله 6028 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 97 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
ناظمی علی قجر 718 کار آفرینی مقدماتی PD-206 73 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
نجات الهی سید بدرالدین سیدمرتضی 963 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 98 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
نیکنام حامد کرم 3166 کار آفرینی مقدماتی PD-206 83 96 فارس 1398/04/26 قبول اجرا در استان
یزدانی بهنام اسداله 2938 کار آفرینی مقدماتی PD-206 67 96 فارس 1398/04/26 مردود اجرا در استان
اسدی محمدحسین علی آقا 4593 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 96 فارس 1398/05/02 قبول  
اسکندری محسن ماندعلی 444 اسانس گیری FO-204 93/30 94 فارس 1398/05/02 قبول  
رضائی علی محمدحسن 6933 اسانس گیری FO-204 93/30 93 فارس 1398/05/02 قبول  
زادسر عبدالرضا فیروز 2 اسانس گیری FO-204 93/30 93 فارس 1398/05/02 قبول  
حیاتی سمیه احمد 3440864596 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 93 فارس 1398/05/02 قبول  
علی نژاد صغری قاسم 254 آموزش نرم افزار الگوی جامعه برتر SE-206 _ 93 فارس 1398/05/02 قبول  
ابراهیمی مهران مرتضی 181 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93/30 _ فارس 1398/05/02 قبول  
زاهدی فخرالدین منوچهر 382 شناخت آسانسور و پله برقی PE-208/2 96 _ فارس 1398/05/02 قبول  
مقامی عصمت محمدحسین 9904 نقاشی روی چوب با رنگهای ویترا WO-038 _ 100 فارس 1398/05/02 قبول  
پورباقر آرمین احمد 215 ILLUSTRATOR IT-650 65 85 فارس 1398/05/09 مردود  
کریمی اصغر اکبر 329 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 85 _ فارس 1398/05/09 قبول  
قاسمی محسن محمد صادق 91 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 85 90 فارس 1398/05/09 قبول  
اسماعیل زاده مجید صادق 1067 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ فارس 1398/05/09 قبول  
زراعتیان ابراهیم علی 2221 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 76 _ فارس 1398/05/09 قبول  
جعفری امیر محمد حسین 30 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 95 95 فارس 1398/05/09 قبول  
بهمئی میلاد مصیب 2420646894 تعمیرلوازم خانگی گردنده ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ) IN-117 90 87 فارس 1398/05/09 قبول  
جعفری امیر محمد حسین 3 تنظیم فرمان AT-454 60 غ فارس 1398/05/09 مردود آزمون مجدد
جعفری امیر محمدحسین 30 سیستم ترمز معمولی AT-309 80 87 فارس 1398/05/09 قبول آزمون مجدد
ایزدی سمیه محمد صادق 31 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 90 فارس 1398/05/09 قبول  
یزدان پناه لیلا غلامرضا 186 کد نویسی HTML IT-500 100 90 فارس 1398/05/09 قبول  
غفاری علی حسین حسن 18961  ماشین کاری در نرم افزار POWER MILL MA-044/1 _ 85 فارس 1398/05/16 قبول  
سارانی ریحانه زبردست 4024 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 فارس 1398/05/16 قبول  
باستان پور غلامرضا کریم 278 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 77/20 _ فارس 1398/05/16 قبول  
زراعتیان ابراهیم علی 2221 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ فارس 1398/05/16 قبول  
غلامی اله مراد تفرقه 4562 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 90 93 فارس 1398/05/16 قبول  
ترنج رز پروانه اسد 960 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 فارس 1398/05/16 قبول  
فتاحی منتها جعفر 33 عروسک دوزی SE-343 _ 100 فارس 1398/05/16 قبول  
قلندری محمدرضا غلامرضا 118 مکالمه روزمره و درک و فیلم آلمانی 1 FL-780 82/50 _ فارس 1398/05/16 قبول  
کریمی اصغر اکبر 329 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 50 _ فارس 1398/05/23 مردود  
مرادنژاد حسین مراد 47 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 65 _ فارس 1398/05/23 مردود  
زاهدی فخرالدین منوچهر 382 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 100 _ فارس 1398/05/30 قبول  
کاظمی نیا مصطفی امیر 21479 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 100 _ فارس 1398/05/30 قبول  
راه پیما مهدی غلامعلی 619 تکنسین سیستم نظارت تصویری(دوربین مدار بسته OCSA) PE-237 _ 96 فارس 1398/05/30 قبول  
تقی زاده فاطمه محمد 1030 داروهای گیاهی FO-206 96/70 90 فارس 1398/05/30 قبول  
ایرانمنش سمانه محمد 1995 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 75 _ فارس 1398/05/30 قبول  
زمان زاده محمد ماشااله 7663 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 86 فارس 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
دانشور زهره بدیع اله 533 طراحی و چاپ مهر قلمکار SE-256 _ 98 فارس 1398/05/30 قبول  
اکبری محمدرضا غریب 1147 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 100 97 فارس 1398/05/30 قبول  
توکلی حمید حجت اله 5 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 96/70 96 فارس 1398/05/30 قبول  
روشن اصغر مسلم 659 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 90 فارس 1398/05/30 قبول  
یوسفی سمیرا حسین 523 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-433 95 - فارس 1398/03/29 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.