سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ذاکری درباغی محمد عباس 154 آماده سازی قطعات برای جوشکاری WE-074 88 86 هرمزگان 1398/01/21 قبول  
بهمن زاده مریم حسن 553 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
پسندی پور سولماز احمد 4852 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 89 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
بهنامی اصغر محمد 4157 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
امیری دوماری محسن سبحان 285 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
محمدی عایشه محمد 17 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 86 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
سلیمانی آرزو احمدعلی 10581 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
حسینی سیدمهدی سید ذوالفقار 33 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 92 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
میهن پرست زینب علی 1039 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
راشدی نسب زبیده حسن 3245 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
جلیلی ابراهیم جان محمد 662 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
رضایی لک زردشتی میهن کاکاجان 2 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
ذاکری نسب فاطمه غلام 1 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
دهقانی سلطانی نرجس محمد علی 204 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 89 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی رقیه محمد علی 4280 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 85 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
مراد علیزاده عبدالامین علی 2090 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 84 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
حسینی سید علی اصغر سید نظام 45 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
ضرغام نیا وحید محمد علی 176 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 85 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
کمالی علی اصغر نعمت اله 719 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
قاسمی نژاد رائینی مریم محرم 58 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 86 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
قاسمی صادق مهدی 1369 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
عسکری پور حسن آباد سمیه حسین 177 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 90 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
صادقی نژاد مهدی محمد علی 871 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
زارعی سمیه غلام 10345 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
زعیمی دهبارز الهام عباس 8154 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ غ هرمزگان 1397/11/17 مردود اجرا در استان
انوری شیلا غلامحسن 666 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 85 هرمزگان 1397/11/17 قبول اجرا در استان
حلفیان حامد احمد 3430090229 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 100 _ هرمزگان 1398/01/21 قبول  
رمضانی تراب علی 1874 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 86/70 94 هرمزگان 1398/01/28 قبول  
پسندی پور سولماز احمد 4852 داروهای گیاهی FO-206 94/10 98 هرمزگان 1398/01/28 قبول  
معین نیا کاظم علی 562 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 90 هرمزگان 1398/01/28 قبول  
رضائی میهن کاکاجان 2 لوگو PE-023 _ 85 هرمزگان 1398/01/28 قبول  
بلالی کنتکانی کاظم سلمان 5657 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 87 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
پاده بان نجمه شهباز 173 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 89 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
حاج حسینی درباغی عیسی کنار 1 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 92 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
حمیدی بابک رضا 3278 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 85 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
ذاکری درباغی محمد عباس 154 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 86 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
احمدی داریوش سپهدار 55 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 86 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
جانی پور لیلا علی 57 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 90 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
ژاله رویا حمزه 147 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 92 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
حاج محمدی آیت نادر 414 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 85 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
امانی رضا صیاد 536 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 84 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
قاسمی پور افشار افسانه کاظم 90 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 86 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
رئیسی حسین غلام 1501 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 84 85 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
اردالی معصومه غلامعلی 5076 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 85 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
دهقانی سلطانی امیر محمدعلی 45 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 72 89 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
سهرابی دولابان مهدی موسی 4865 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 89 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
امیدوار الهام شامحمد 28 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 90 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
سیستانی کیومرث حسین 69 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 88 85 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
رنجبری مریم مسلم 1790 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 86 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
قاسمی رضوان مهدی حسین 963 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 85 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
محیا پور لری فیروزه حمید 1413 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 86 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
موسی پور اسماعیل مراد 87 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 90 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
فریدون فر حامد محمدحسین 3874486230 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 86 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
یزدانی پور ابراهیم حسین 1809 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 85 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
معین نیا کاظم علی 562 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 85 هرمزگان 1397/12/08 قبول اجرا در استان
عبداله پور آزاد سلیما بشیر 51 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 غ 92 هرمزگان 1397/12/08 مردود اجرا در استان
عامری پور رامین رضا 21537 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 93 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
تقی زاده سیدمحسن سید حسین 5658 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 92 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
بهنامی اصغر محمد 4157 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
امیری دوماری محسن سبحان 285 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
جلیلی ابراهیم جان محمد 662 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
رضایی لک زردشتی میهن کاکاجان 2 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
دهقانی سلطانی نرجس محمدعلی 204 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 90 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی رقیه محمدعلی 4280 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76 90 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
حسینی سید علی اصغر سید نظام 45 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
کمالی علی اصغر نعمت اله 719 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 84 93 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
قاسمی صادق مهدی 1369 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
عسکری پور حسن آباد سمیه حسین 177 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 64 85 هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
صادقی نژاد مهدی محمدعلی 871 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
زعیمی دهبارز الهام عباس 8154 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
حمیدی بابک رضا 3278 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
رئیسی حسین غلام 1501 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 97 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی امیر محمدعلی 45 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
سهرابی دولابان مهدی موسی 4865 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
سیستانی کیومرث حسین 69 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
رنجبری مریم مسلم 1790 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 85 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
قاسمی رضوان مهدی حسین 963 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
فریدون فر حامد محمدحسین 3874486230 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 غ غ هرمزگان 1397/12/15 مردود اجرا در استان
احمدی داریوش سپهدار 55 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 95 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
انوری شیلا غلامحسن 666 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 90 هرمزگان 1397/12/15 قبول اجرا در استان
احمدی داریوش سپهدار 55 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
امانی رضا صیاد 536 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 84 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
امیدوار الهام شامحمد 28 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
امیری دوماری محسن سبحان 285 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
انوری شیلا غلامحسن 666 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
بهمن زاده مریم حسن 553 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
بهنامی اصغر محمد 4157 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
پسندی پور سولماز احمد 4852 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
جانی پور لیلا علی 57 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 84 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
جلیلی ابراهیم جان محمد 662 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 89 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
حاج محمدی آیت نادر 414 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 84 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
حسینی سید علی اصغر سید نظام 45 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی امیر محمد علی 45 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
دهقانی سلطانی رقیه محمد علی 4280 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
ذاکری نسب فاطمه غلام 1 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
رضایی لک زردشتی میهن کاکاجان 2 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
رنجبری مریم مسلم 1790 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
زارعی سمیه غلام 10345 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
زعیمی دهبارز الهام عباس 8154 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
صادقی نژاد مهدی محمد علی 871 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
عامری پور رامین رضا 21537 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
عسکری پور حسن آباد سمیه حسین 177 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
قاسمی صادق مهدی 1369 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
قاسمی نژاد رائینی مریم محرم 58 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
کمالی علی اصغر نعمت اله 719 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 هرمزگان 1397/11/10 قبول اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.