سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
روند طراحي و تدوين پودمان و استاندارد هاي آموزشي مربيان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.