سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
صنايع جوشكاري

_جوشکاری تیگ بر روی فولاد کربنی  ساده_                            

_مربیگری بین المللی جوشکاری IWP   _آزمون _

1طراحی جوش  1

M.T 6-1 تیگ بر روی فولاد کربنی ساده

Wqt

التراسونیک سطح 1

بازرسی جوش بروش التراسونیک

بازرسی جوش بروش التراسونیک Level I

بازرسی چشمی

پیچیدگی و تنش  در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن

تفسیر فیلم رادیوگرافی

تیگ بر روی فولاد کربنی ساده M.T 6-2

جوشکاری  مقاومتی

جوشکاری  های مقاومتی

 جوشکاری آلومینیوم با فرآیند تیگ _T.AL.1_

جوشکاری آلومینیوم با فرآیند تیگ _T.AL.2_

جوشکاری آلومینیوم با فرآیند تیگ _T.AL.3_

جوشکاری آلومینیوم با فرآیند تیگ _T.AL.4_

جوشکاری آلومینیوم با فرآیند تیگ _T.AL.5_

جوشکاری آلومینیوم با فرآیند تیگ _T.AL.6_

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module A,S_

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E1-1_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E1-2_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E2-1_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E2-2_   

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E3-1_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E3-2_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E4-1_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E4-2_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E5-1_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E5-2_                             

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E6-1_                            

جوشکاری با قوس الکتریکی دستی بر روی فولاد کربنی ساده _Module E6-2_                            

جوشکاری بر روی فولاد کربنی ساده کربنی به روش مگ _Module M1_

جوشکاری بر روی فولاد کربنی ساده کربنی به روش مگ _Module M2_

جوشکاری بر روی فولاد کربنی ساده کربنی به روش مگ _Module M3_

جوشکاری بر روی فولاد کربنی ساده کربنی به روش مگ _Module M4_

جوشکاری بر روی فولاد کربنی ساده کربنی به روش مگ _Module M5_

جوشکاری بر روی فولاد کربنی ساده کربنی به روش مگ _Module M6_

جوشکاری تیگ بر روی آلومینیومModule T.AL.3_

جوشکاری تیگ بر روی آلومینیومModule T.AL.4_

جوشکاری تیگ بر روی آلومینیومModule T.AL.5_  

جوشکاری تیگ بر روی آلومینیومModule T.AL.6

جوشکاری تیگ بر روی آلومینیومT.AL . 1

جوشکاری تیگ بر روی فولاد  کربنی ساده

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن  _T s.st.1

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن    _T.s.st.2

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن    _T.s.st.3

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن    _T.s.st.4

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن    _T.s.st.5

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن    _T.s.st.6

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن _Module T.s.st.1_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن _Module T.s.st.2_                            

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن _Module T.s.st.3_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن _Module T.s.st.4_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن _Module T.s.st.5_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن _Module T.s.st.6_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی _Module A,S,T1_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی _Module T.2_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی _Module T.3_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی _Module T.4_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی _Module T.5_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی _Module T.6-1_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد ساده کربنی _Module T.6-2_

جوشکاری تیگ بر روی فولاد کربنی   ساده

جوشکاری تیگ بر روی فولاد کربنی ساده_Module T.AL.2_

جوشکاری گاز    _Module G4_

جوشکاری گاز    _Module G5

جوشکاری گاز   _Module G3_

جوشکاری گاز  _Module G1 , G2_

جوشکاری گاز Module G1 , G2

جوشکاری گاز Module G3

جوشکاری گازModule G4

جوشکاری گازModule G5

جوشکاری گازModule G6

جوشکاری مگ بر روی فولاد ساده کربنیModule M1

جوشکاری مگ بر روی فولاد ساده کربنیModule M2

جوشکاری مگ بر روی فولاد ساده کربنیModule M3

جوشکاری مگ بر روی فولاد ساده کربنیModule M4

جوشکاری مگ بر روی فولاد ساده کربنیModule M5

جوشکاری مگ بر روی فولاد ساده کربنیModule M6

دوره مربیگری  بین المللی جوشکاری _عملی_

دوره مربیگری بین المللی جوشکاری

دوره مربیگری بین المللی جوشکاری Sec 1

دوره مربیگری بین المللی جوشکاری Sec 3,4 

ذرات مغناطیسی

رادیوگرافی 2

شناسایی و طبقه بندی و کاربرد فولادها _کلید فولاد

شناسایی و طبقه بندی و کاربرد فولادها _کلید فولاد_

مایعات نافذ

متالورژی  عمومی

متالورژی عمومی

متالوگرافی فولادها  و ساختار جوشکاری شده

متالوگرافی فولادها و ساختار جوشکاری شده

مربیگری بین المللی جوشکاری IWP   _Sec1_

مربیگری بین المللی جوشکاری IWP   _عملی_

مربیگری بین المللی جوشکاری IWP   SEC3,4

مربیگری بین المللی جوشکاری IWP  _ _Sec2                        

لحیم کاری سخت بر روی آلیاژ های آهنی و غیر آهنی  WBR 1

© tvto-itc.ir . All rights reserved.