سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
علوم تربیتی

6&

akhlage herfeiiy

bazaryaby khallagh

CRM

eimeny & behdasht dar mohite kar

eimeny & behdasht dar mohite kar_takmily_

fnoon mozakere & modiryat jalasat

ghanon kar

hale masale & tafakore entegadi

IMS

karafarini mogadamati

karafarini takmily

mabani elzamat mostanad sazi & momayyezi   2000  ISO 9001

mabani elzamat mostanad sazi & momayyezi    2000   ISO 10015

mabani elzamat mostanad sazi & momayyezi    2004  ISO 14001

maharathaye bargarary ertebat asarbakhsh

modiriyate taghiir _CM_

modiryat stress

modiryat toseeye mnabe ensany

modiryate jamee kifiat_TQM_

modiryate mosharcati

modiryate project

mohandesi arzesh

momayezi dakhely systemhaye ISO TS

nazampeshnahadt

negahdari & tamirate bahrevary fragir

nezame arastegi mohit kar

noavari nezamyafteh TRIZ

osole negahdary & tamirate

osool & mabaniye modiryat

osool & mafahime bahrevary

osool gozaresh nevisi & mokatebat moaser

osool sarparasti

piadeh sazi & momayezy S5

ravanshanasi

SPSSمقدماتی _آمار 2_

taaly sazmani _tashrihe meyarhaye EFQM_

tafakore strategic

talime kar

Team Working

time manager

اجرای تدریس تئوری

اجرای تدریس کارگاهی

اخلاق  حرفه ای

ارتباطات

ارزشیابی آموزشی  _2_

ارزشیابی_1_

اصول برنامه ریزی آموزشی

آمار 1

برنامه ریزی درسی

بهداشت روانی در محیط کار

تصمیم گیری

خلاقیت

روان شناسی تربیتی

روانشناسی عمومی

روانشناسی کار

روانشناسی یادگیری

روش تحقیق _1_

روش تحقیق _2_

کار تیمی_Team  Working_

مدیریت آموزشی

مدیریت تغییر

مدیریت رفتار کلاس

مدیریت زمان

مشاوره و راهنمایی

کارگاه آموزشی "توسعه مهارت های نرم و اشتغال پذیری"

کارورزی پداگوژی

© tvto-itc.ir . All rights reserved.