سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
امور فرهنگی

 

 

درسنامه اخلاق حرفه ای و مهارتهای زندگی (1)

درسنامه اخلاق حرفه ای و مهارتهای زندگی (2)

© tvto-itc.ir . All rights reserved.