تقویم آموزشی درخواست تدریس
دانلود شیوه نامه طرح مشترک(pdf) تماس با معاونت آموزش  
دانلود شیوه نامه طرح مشترک